Voor uw eer en geweten: strijd voor volk en land!

0
1081

In het het leven zijn er bepaalde waarheden die zo overduidelijk zijn, dat ieder mens in staat zou moeten zijn deze te kunnen waarnemen en erkennen. Echter, juist door de aanwezigheid van deze overduidelijke waarheden zijn er vele mensen die ze voor lief nemen, of ze houden zich er niet bewust mee bezig. Mensen kunnen zo blind zijn voor de werkelijkheid van alledag dat zij verschrikt of verbaasd reageren wanneer een ander zo vrij is om hen te wijzen op wat iedereen zou moeten weten.

Al het leven op aarde manifesteert zich in een onderverdeling van vorm en functie. Doorgaans proberen deze levensvormen zichzelf in vrijwel identieke vorm en functie in stand te houden. Dit gebeurt door voortplanting met een soortgenoot van het andere geslacht. Van deze
natuurwet werd vele duizenden jaren lang niet of nauwelijks afgeweken. De belangrijkste reden hiervoor is dat het breken met deze natuurwet altijd leidt tot een afscheid van voorouders die zich al die jaren wél hebben ingezet om via hun soortgelijke kinderen voort te leven.

Het resulteert altijd in een vaarwel richting de gedeelde geschiedenis, heden en toekomst van een soortgelijke groep mensen. Een groep mensen die verder te herkennen is aan haar vergelijkbare opvattingen over afkomst, identiteit, cultuur, normen en waarden. Deze vijf thema’s ontstaan niet door toeval. Ze ontstaan door het waarborgen van het voortbestaan van een herkenbare soortgelijke groep mensen die aan elkaar verbonden is door evolutie, tijd en ruimte.

Iedere inspanning of streven met als doeleinde deze natuurwet te omzeilen, te minimaliseren of te doorbreken heeft zijn gevolgen. Ingaan tegen de uitgangsprincipes van wie en wat wij zijn is ten alle tijden tegenstrijdig omdat het juist is waar wij als individu, maar onderdeel van een groter collectief, ons bestaan aan te danken hebben. Door de strijd met de natuur aan te binden kiezen de initiatiefnemers ten alle tijden voor het pad van verval en verwoesting.

De generatie van 1968, met haar wens tot cultuurmarxistische revolutie heeft gekozen voor de reeds beschreven strijd tegen de natuur. Deze generatie heeft een enorme controle en daarmee invloed in lokale, nationale en internationale politiek, ambtswezen, rechtspraak, oude maar ook nieuwe media, onderwijs, NGO’s, bedrijven, lobbygroepen en subsidieorganisaties. Via deze organisaties zijn zij in staat het leven van alledag te beïnvloeden.

Afbeeldingsresultaat voor generation 68

Middels het overhevelen van bevoegdheden naar internationale organisaties, censuur, rechtszaken tegen andersdenkenden, promotie van globalistische lesstof, vernietiging van de natuur, het achterhouden van nieuwe technologieën, uitbuiting van de midden- en arbeidersklasse ten gunste van de elite, uitbesteding van werk aan verre landen, materialisme en commercie boven familiebanden en vriendschap, verstoring van man-vrouwrelaties, degeneratieve kunst en media is het einddoel om Nederland (hier kunt u ook Europa lezen) en haar oorspronkelijke bevolking onherkenbaar en onherstelbaar te veranderen. Deze verandering zal erin resulteren dat Nederlanders en in bredere zin, Europeanen geen toekomst meer hebben. De oorspronkelijke bevolking zal ontworteld, ontheemd en ontzield worden.

Het gevoel kan bestaan dat alles wat beschreven wordt in de media het gevolg kan zijn van zaken die nu eenmaal gebeuren. Juist globalisering, vrije handel, de samenkomst van vele voorheen van elkaar afgezonderde bevolkingsgroepen in een maatschappij zouden het gevolg zijn van natuurlijke processen. Deze opeenvolging van gebeurtenissen zouden moeten leiden tot een wereld van universeel respect, begrip, diversiteit, leefbaarheid en rijkdom. Mensen met deze denkbeelden doen er goed aan zich in te lezen over Richard Coudenhove-Kalergi. Een aristocraat die in 1923 de zogeheten Pan-Europese Unie oprichtte op basis van zijn boeken ‘Pan-Europa’ en later, ‘Praktischer Idealismus’.

De Pan-Europese Unie was de eerste organisatie die zich inzette voor het verenigen van Europa onder één vlag van gezamenlijk beleid. In de visie van Coudenhove-Kalergi zou dit Europa bevolkt zijn met een sterk vermengde groep mensen. In de hedendaagse tijd zien we talrijke behartigers van dit ideaal veel van de belangrijke posities bekleden binnen instituten en organisaties zoals eerder opgesomd. Onder hen is de steenrijke financier George Soros een van de meest bekende.

Deze drang naar verval en verwoesting moet een halt worden toegeroepen. Het Nederlandse volk moet bewust worden gemaakt van de elementen die haar voortbestaan bedreigen. Dit kan bereikt worden door een een omslag in het denken en vooral in het doen te realiseren. Niet langer zou het toegestaan moeten worden hoe in de grote steden, maar ook steeds meer op het platteland het straatbeeld ten negatieve veranderd. Waar orde was, is er steeds meer chaos. Waar respect was, is er nu dierlijkheid en grensoverschrijding in gedrag. Waar harmonie was, is er nu sluimerende woede en argwaan. Waar vooruitgang was, is er nu stagnatie en achteruitgang.

Ieder volk heeft zijn rechtmatige plaats op deze aarde. Een plaats waar hij zijn wereldbeeld in theorie en praktijk ten uitvoer kan brengen. Voor Nederlanders is dat het stuk grond, gelegen aan de Noordzee. Een stuk grond wat intensief bewerkt moest worden voordat erop geleefd kon worden. Tegelijkertijd moeten diezelfde Nederlanders nu regelmatig aanhoren dat dit land opgebouwd zou zijn door de zogeheten gastarbeiders. Gastarbeiders wiens oorsprong veelal in Marokko of Turkije ligt. De vluchtelingenstroom bracht met zich mee de uitspraak dat “we een morele verplichting hebben deze mensen op te vangen.” Dit is geen argument, maar een drogreden van het soort wat bekend staat als een argumentum ad misericordiam (argument naar het medelijden).

Afbeeldingsresultaat voor argumentum ad misericordiam

Westerse landen zijn niet in staat om alle vluchtelingen op te vangen. Nog even los van de vraag of deze vluchtelingenstroom legitiem is of niet. Het eindresultaat zal zijn dat er een nieuwe onderklasse komt die de maatschappij als geheel nog verder naar beneden zal trekken. Hoe kan dit ook anders? Veel vluchtelingen beheersen de eigen taal niet, laat staan een Europese taal. Deze mensen kunnen niets bijdragen, maar enkel nemen van wat draagkrachtigen hen toereiken. Bijna het enige wat deze categorie buitenlanders mee kan brengen is chaos, oorlogen, armoede en een algeheel lager niveau van beschaving, die de meeste van hun eigen landen zo kenmerken.

Wanneer de slotsom wordt opgemaakt, is Nederland niet beter geworden van het toelaten van zoveel mensen van buiten de landgrenzen, integendeel. Het heeft Nederland en haar oorspronkelijke bevolking veel eigenheid, levensgeluk, vooruitgang en geld gekost.

Woorden en ideeën hebben echter nooit iets bereikt op zichzelf. Iedere nationalist moet het citaat van Aristoteles aanspreken: “Tolerantie en apathie zijn de laatste waarden van een stervende maatschappij.” De wil tot actie en verandering geeft woorden en ideeën context en invloed. Staakt het mopperen op het internet en het insturen van een boze brieven naar de krant. Leg u niet neer bij de uitspraak dat men “naar elkaar toe moet integreren.” Kies voor het behoud van alles wat Nederland vele, vele jaren heeft gekenmerkt en zet u in om volk en land te beschermen en te bewaren voor uw kinderen en hun kinderen.

 

Isengrim

 

Bronnen afbeeldingen: Namu Wiki, Mizu, Constructivist Approach in Logic MOA