Traditioneel conservatisme kan het nooit winnen van links

2
2144

Niemand herinnert zich vandaag de dag nog Friedrich Julius Stahl (1802 – 1861). Hij was een rechtsfilosoof van Joodse afkomst die zich bekeerde tot het christendom en een pleitbezorger werd van Pruisisch Lutheraans conservatisme als tegenwicht voor de opkomende waarden van de Verlichting. Hij wees Hegels’ stelling van de hand dat een staatsvorm gegrond kon worden op principes ontsproten aan de ratio van mensen in plaats van principes gesanctioneerd door de ‘goddelijke autoriteiten’. Volgens Stahl was elke politiek die zijn principes aan de menselijke rede ontleende, in plaats van de traditionele waarden en christelijke overtuigingen van de Duitse natie, een schending van het natuurlijke onderscheid tussen de mens en ‘Gods ordening van de wereld’.

Dit is één van de standaardargumenten gebleven van traditionele conservatieven sinds de ‘contra-verlichting-beweging’ tegen de Franse revolutie van 1789. Het is een argument dat de ene na de andere nederlaag heeft geleden in het licht van de meedogenloze opmars van de wetenschap en de rechten van individuen om hun eigen geluk na te jagen. Traditionalistische lofzangen over de ‘goddelijke heiligheid van de koninklijke heerschappij’, de waarde van het geloof en de aangeboren verdiensten van de aristocratie, waren geen partij voor de linkse viering van ‘vooruitgang’, ‘opvoeding boven onwetendheid’, ‘tolerantie boven onverdraagzaamheid’, de ‘open samenleving’ boven de ‘gesloten geest’ van het conservatisme.

Zelfs toen traditionele conservatieven het onontkoombare einde van goddelijk gezag, de opkomst van de burgerlijke middenklasse en het wetenschappelijke karakter van modernisering gingen accepteren, zijn ze niet in staat geweest om het radicale liberale argument te weerstaan ​​dat geen enkel geschoold persoon een politiek zou moeten accepteren die geen verantwoording aflegt tegenover de kritische normen van de rede.

Het doet er niet toe dat linksen de Verlichting er later van zouden beschuldigen een eurocentrische beweging te zijn die de westerse rede verkiest boven de ‘intuïtieve’ en ‘holistische’ manieren van niet-Europeanen. Links zou voor altijd geïdentificeerd blijven met het ‘besef van de rede’ tegen elke heersende vorm van vooroordeel dat ‘een irrationele en tot slaaf gemaakte orde voortbracht’ – om enkele woorden te citeren uit Herbert Marcuse’s Reason and Revolution (1941), een zeer invloedrijk boek in de opkomst van het cultureel marxisme.

Marcuse verwelkomde de vernietiging van ‘vele theologische en metafysische illusies’ die door de natuurwetenschappen tot stand zijn gebracht. Maar hij bestreed ook sociale wetenschappers die ‘sociale realiteiten volgens natuurlijk patroon en objectieve noodzakelijkheid’ bestudeerden. Samenlevingen moesten niet worden gezien als van nature gegeven realiteiten, maar als menselijke creaties die vatbaar zijn voor verbetering door de kritische toepassing van de rede op de oplossing van ‘sociaal onrecht’. Hij had het idee dat de doelen van de Verlichting werden opgegeven door de ‘positivistisch’ ingestelde sociale wetenschappers die niet bereid waren de samenleving aan kritische vragen te onderwerpen, maar zich neerlegden bij de samenleving hoe het was.

De ‘kracht van de dialectiek’, betoogde Marcuse in Reason and Revolution, mag niet ‘geneutraliseerd’ worden. De moderne wereld was nog steeds ‘tegenstrijdig en irrationeel’ in zijn imperialistische gedragingen, militarisme en geweld, racisme en seksisme. Daarom, als de wereld echt rationeel gemaakt moest worden, zou het de sociale wetenschappen niet toegestaan ​​moeten worden ‘verontschuldigend en rechtvaardigend’ te blijven in het licht van deze irrationele realiteit.

Terwijl conservatieven bleven proberen het traditionalisme en het christelijke idee van de staat aan te passen aan de succesvolle opkomst van de middenklasse en de natuurwetenschappen, pleitte Marcuse voor een ‘kritische’ of ‘negatieve’ dialectiek tegen het irrationalisme dat nog steeds heerst in de moderne westerse samenlevingen. Terwijl conservatieven lezingen gaven aan een afnemend aantal volgers over de blijvende relevantie van traditionalisten zoals Joseph de Maistre, Edmund Burke en Russell Kirk, zou de kritische filosofie van Marcuse en Nieuw Links de officiële missie worden van universiteiten in het Westen.

De fout van traditioneel conservatisme was om de Verlichting te beschouwen als louter een ideologie in plaats van als een beweging die diep doordrenkt is van de unieke voorkeur van westerse volkeren om hun daden te rechtvaardigen op basis van hun kennis en rationele capaciteiten. Conservatieven hadden rationele uitleg moeten geven over het belang van tradities, gemeenschapsbanden en de natuurlijke ongelijkheden van mensen in plaats van te vertrouwen op een beroep op de ‘goddelijke orde van God’ of het ‘gezag van geschiedenis en traditie’.

Marcuse kon Stahls verwerping van het moderne rationalisme met gemak ontmantelen. Stahl had de oude adel ervan kunnen overtuigen dat een christelijke sociale orde niet verantwoording kan afleggen aan de rede, aangezien deze orde al is gesanctioneerd door traditie en geloof. Maar hij kon de dominante middenklasse niet overtuigen. Stahl had kunnen stellen dat hij een compromis aanbood tussen het oude feodale verleden en de nieuwe middenklassen door te pleiten voor een constitutioneel monarchaal systeem met vertegenwoordiging beperkt door eigendom en onderwijs, maar hij kon toekomstige generaties er nauwelijks van overtuigen dat niet de menselijke rede de bron van rechten is, maar traditie en gewoonte.

Stahl zat dicht bij de waarheid toen hij opmerkte dat ‘de mens geen absoluut vrij wezen is maar een geschapen en beperkt wezen, en dus afhankelijk is van de macht die hem zijn bestaan ​​gaf’. Maar het was gemakkelijk voor Marcuse om Stahl’s gevolgtrekking uit deze observatie, dat ‘de autoriteiten daarom de volledige macht over hem hebben, zelfs zonder zijn toestemming’ aan te vechten.

Het was voor Marcuse niet moeilijk om hier tegen in te brengen dat Stahls filosofie van het recht neerkwam op ‘onderwerping’ aan ‘onbetwistbare aanspraken’ van de machthebbers. Links zou zichzelf op deze manier tot partij van de rede maken, terwijl conservatieven zouden blijven praten over ‘goddelijke openbaring of natuurwet’, ‘geloof in gewoonte’ en ‘ordelijke aanvaarding’ van het ‘natuurlijke onderscheid tussen klassen’.

De ontwikkeling van de rede is een uniek prestatie van het Westen. Rechts zou links niet moeten toestaan ​​het huidige politieke monopolie op de rede te behouden. Dit is wat de evolutiepsychologie tot een belangrijk studiegebied voor onze kant maakt. We hoeven geen beroep te doen op religie, geloof, goddelijkheid en tradities om onze opvattingen te verdedigen. We hebben rationele verklaringen over de ongelijkheid van de mens, de genetische verschillen tussen de geslachten en rassen, en de verschillen in etnocentrisme tussen blanken en niet-blanken.

Links vertrouwt al enkele decennia op onbetwiste dogma’s over gelijkheid, autoritaire politiek-correcte mandaten, irrationele labels die erop gericht zijn kritische denkers uit te sluiten en elk rationeel onderzoek naar tal van onderwerpen te blokkeren. Het dissidente rechts hoeft geen beroep te doen op dogma’s. We hebben rationeel onderbouwd onderzoek dat aantoont dat volkeren psychologisch en economisch profiteren van beperkte immigratie en van een staat die zijn burgers aanmoedigt om een ​​gevoel van gemeenschapscohesie te ontwikkelen dat geworteld is in afkomst, gewoonte en religie. Wij zijn degenen die rationele vragen stellen. We hebben onderzoek dat aantoont dat etnocentrisme een rationele gedragsstrategie is, een feit dat gevestigde sociale wetenschappers erkennen, wat voor hen reden is om te pleiten voor gemengde huwelijken om etnocentrisme af te schaffen en gemengde naties in het Westen te creëren.

Politiek kan natuurlijk niet worden gereduceerd tot rationeel onderbouwde uitspraken en debatten. Politiek wordt gestimuleerd door passie, emoties en wilskracht. Er zijn symbolen zoals de vlag of het aanroepen van een ‘vaderland’ die het rationele overstijgen. Door de school van Carl Jung is vastgesteld dat, hoe gerationaliseerd we ook zijn geworden, een deel van onze geest altijd gestructureerd zal blijven door collectieve onbewuste krachten die tot uiting komen in archetypen, die aangeboren en geërfd zijn en nooit kunnen worden geëlimineerd door onderwijs, maar onmisbare onderdelen van de libidineuze creatieve energieën zijn van mensen. Desalniettemin mogen we niet vergeten dat de reden waarom we als westerlingen het onbewuste tot een gedachtegoed hebben kunnen maken, in plaats van het als iets mysterieus en ondoorgrondelijks in het diepst van onze geest te laten blijven, is dat we het meest rationele ras in de geschiedenis zijn geweest. Het slinkse, corrupte, gedegenereerde links dat door Marcuse wordt gekoesterd, mag niet de rede voor zichzelf opeisen.

Dit is een bewerkt vertaling van een artikel van Ricardo Duchesne, dat eerder verscheen op Council of European Canadians.

2 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Joeri Mulder
Gast
10 maanden geleden

Het kost mij moeite door het artikel heen te worstelen maar ik zie er wel een unieke waarheid in. Een waarheid die je in de reguliere media niet terugziet.
Ik ga het nogmaals lezen, bedankt

Joeri, student (21)

Max
Gast
10 maanden geleden

Gelieve vaker een punt gebruiken