Rutte bezoekt de Schilderswijk

0
159
Foto door Nick van Ormondt
Foto door Nick van Ormondt

Mark Rutte ging op bezoek in de Haagse Schilderswijk om van gedachten te wisselen met de plaatselijke bevolking. https://nos.nl/artikel/2258342-in-de-schilderswijk-sta-je-1-0-achter-zegt-yunus-tegen-rutte.html

Het moge bekend zijn dat een groot deel van de bevolking van de Haagse Schilderswijk bestaat uit niet-westerse allochtonen. Een korte blik op wikipedia bevestigt deze trieste balans: er wonen nog geen 10% autochtonen meer.

Bilal stelt in het artikel de volgende vraag: 

Ik heb hier op de basisschool gezeten. Ik kwam pas met kinderen zonder migratieachtergrond in aanraking toen ik naar de middelbare school ging. Wat doet u om te zorgen dat kinderen niet gescheiden opgroeien?“

Een opmerkelijke vraag. Het bekritiseren van migratie was voorheen een schandelijke praktijk, uitsluitend gebezigd door de Centrum-Democraten van de weinig charismatische voorzitter Hans Janmaat. Nadat Pim Fortuyn dit taboe met een moker versplinterde mocht er ineens openlijk over worden gesproken, maar het bekritiseren van migratie en haar uitwassen is nog steeds iets voor rechts-extremisten. Althans in politiek correct Nederland.

Nu zegt een migrant zelf dat het ontbreken van Nederlanders in een wijk bepaald niet wenselijk is. De diversiteit in de wijk is groot en verschillende groepen allochtonen zijn allen ruim vertegenwoordigd, maar dat is voor Bilal niet afdoende: er moeten meer Nederlanders komen!

Een Nederlander die openlijk verkondigt dat er te weinig Nederlanders – lees: teveel allochtonen – in zijn wijk wonen loopt kans dat de politie hem even meeneemt. Een allochtoon kan dat echter zonder meer zeggen. Je kan je ook afvragen waarom Nederlanders zo’n wijk, waar de huren toch niet al te hoog zullen zijn, niet zien zitten.

Wat verder normaal gesproken over het hoofd wordt gezien is dat ook allochtonen de neiging hebben elkaar op te zoeken zodat een wijk niet alleen ‘zwart’ wordt door het wegtrekken van Nederlanders, maar evenzeer door de toestroom van allochtonen die daar vervolgens over klagen. Is deze vraag niet gesteld voor de bühne om het gewone volk te plezieren, zo ga je jezelf afvragen…

Rutte antwoord: 

Ouders mogen zelf bepalen waar ze hun kind op school doen. Je hebt ouders met een geschiedenis van honderden jaren in Nederland en ouders met een geschiedenis van tientallen jaren. Uiteindelijk zijn we allemaal migranten. Maar we kunnen niemand dwingen met elkaar om te gaan.“ 

Bravo meneer Rutte! Betekent dat ook dat zaken als vrouwen- en allochtonenquota eindelijk tot het verleden gaan behoren? Als je zelf mag bepalen met wie je omgaat mag je toch ook zelf bepalen wie je aanneemt voor een bepaalde functie? Als mensen de neiging hebben om gelijken op te zoeken waardoor je niet bij elke groep mensen een afspiegeling van de bevolking hebt is dat dus ook geen probleem meer? Ze mogen het immers zelf bepalen.

Hoeveel vrienden heeft Rutte die laagopgeleid zijn of strenggelovig zijn of lid zijn van motorclubs? Nog meer vraag ik me af hoeveel hij zich associeert met de typische bewoner van de Schilderswijk, te weten een bepaald niet voortreffelijk geïntegreerde allochtoon.

Rutte heeft de klok horen luiden maar de klepel is nog onvindbaar voor hem. Hoe kan Rutte overigens suggereren dat een persoon die reeds generaties lang op een bepaalde plek woont, over 1 kam kan worden geschoren met een migrant. Een belediging voor dat volksdeel dat hier al generatie op generatie woont, werkt, cultuur vormgeeft en tradities in stand houd.

De migrant is zoekende en per definitie niet geworteld. Het duurt vaak minimaal 3-4 generaties voordat dergelijk niet-westerse groepen in enige mate geïntegreerd en geworteld zijn, voor zover dat door deze groepen al nagestreefd wordt en voor zover dat wenselijk is. Een gewortelde autochtoon draagt significant meer bij aan welvaart en welzijn binnen zijn gemeenschap, via het verenigingsleven, nabuurschap en vrijwilligerswerk, ook al hoeft dit niet te worden uitgedrukt in economische termen.

Het beleven en koesteren van tradities en folklore op een bepaalde plek op aarde waar deze tradities zijn ontstaan, leidt tot culturele rijkdom en dit is een aanvullende reden om een gewortelde autochtoon in positieve zin te onderscheiden van een migrant. Cultuurliefhebbers willen Zwarte Piet, spruitjes en klompen tegenkomen in Nederland, niet in Cambodja. Aldaar schijnt gefrituurde vogelspin tot de kostelijkheden te behoren, een gerecht welke je niet snel zult tegenkomen in een Hollandse friettent.

In het artikel is verder te lezen: 

Verder gingen de vragen over kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt, het salaris en de spaarrekening van Rutte en discriminatie op de arbeidsmarkt.

Om op het eerste punt in te gaan: ik vraag me af of Rutte de moed heeft gehad om flink te fulmineren over de positie van de vrouw binnen de islam, en in het bijzonder binnen islamitische culturen. Degenen die klagen over discriminatie maken zich daar zelf doorgaans veel harder schuldig aan. Discriminatie roepen is altijd leuker als je zelf een – vermeend – slachtoffer bent toch?

Over hun houding tegenover moslims die hun geloof afzweren kunnen we helemaal kort zijn: daarop staat de doodstraf. Het aantal afvalligen is dan ook bijzonder gering. De helft van de Schilderswijk bestaat uit allochtonen uit islamitische culturen, te weten Turken en Marokkanen. Ik ben bang dat Ruttes knuppel het hoenderhok niet gevonden heeft. Het blanke boetekleed lokt hem vast al net zoveel als wanneer hij excuses maakt voor slavernij die ruim voor onze geboorte plaatsvond.

Voor wat betreft het tweede punt, de discriminatie op de arbeidsmarkt: dit wordt zwaar overdreven. De NOS schreef hier eerder een alarmerend artikel over met de tendentieuze titel: “Sollicitatiemail van ‘Azzedine’ minder vaak geopend dan van ‘Arthur'”. Wie deze gegevens echter wat zorgvuldiger analyseert komt tot een heel andere conclusie.

In het artikel wordt het volgende geschreven specifiek over de uitzendbranche:

De mail van de niet-Nederlanders klinkende afzender werd daar maar in 86 procent van de gevallen geopend, terwijl de Nederlander 100 procent scoorde.“

Ofwel, de racistische Nederlanders openen bij sollicitanten in de uitzendbranche nog gewoon 86% van de e-mails van vermeende allochtonen, een zeer hoog percentage! Zeker gelet op de door Rutte zelf eerder beklemtoonde recht op vrije associatie! De uitzendbranche trekt vooral laagopgeleiden en veel werkgevers hebben slechte ervaringen met allochtonen, dus wellicht dat dat voor de 14% ongeopende e-mails heeft gezorgd.

Verder is er voetstoots vanuit gegaan dat alle werkgevers Nederlanders waren en dat het dus geen allochtonen zijn geweest die de mails ongeopend hebben gelaten, hetgeen tegenwoordig ook geen vanzelfsprekend uitgangspunt is.

Daarnaast zijn er niet meer dan 120 mails naar de uitzendbranche verzonden, dus een overactieve spamfilter die wat kritischer is op allochtone namen – bijvoorbeeld Nigeriaanse namen – kan ook al snel de cijfers vertekenen.

Verder moet nog even opgemerkt worden dat allochtone jongens zwaar oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit. Zo zijn Marokkanen 5 keer zo crimineel als Nederlanders en Antillianen zelfs 7 keer zoveel. Dat zou ook enige terughoudendheid bij het openen van e-mails kunnen verklaren. 

Met deze feiten is het natuurlijk niet voor de hand liggend om Nederlanders, die deze allochtonen eerst ruimhartig in dit land toelieten, van discriminatie te betichten. Ook hier lokt weer het blanke boetekleed: de allochtonen zelf kunnen niet schuldig zijn want dat is racisme en de Nederlander heeft de neiging te zwelgen in aangeleerde zelfhaat. Als de allochtonen in de Schilderswijk, waar geen Oost-Aziatische groep zoals Chinezen in het rijtje bevolkingsgroepen stond, zich wat beter zouden gedragen zouden ze wellicht net zo weinig discriminatie tegenkomen als deze Chinezen, die we overigens nooit over discriminatie horen. Ze zijn dan ook niet 5 tot 7 keer zo crimineel.

Daarnaast stond in het artikel:

In het onderwijs ging dit anders. Daar werden de mails van de niet-Nederlandse namen zelfs 5 procent vaker geopend dan van de Nederlandse naam.“

Nederlanders zijn wel zeer grillige racisten. Als het gaat om onderwijs discrimineren ze zelfs Nederlanders!

Samengevat wordt dat Nederlanders in 45% van de gevallen op gesprek werden uitgenodigd en allochtonen in 38% van de gevallen. Ofwel: de allochtoon heeft 85% van de kans van een Nederlander om te worden uitgenodigd. Dit kleine verschil kan onmogelijk de oorzaak zijn van enige achterstandspositie, zeker niet aangezien er vanuit wordt gegaan dat alle werkgevers Nederlanders waren, hetgeen al niet erg geloofwaardig is.

Een allochtoon kan een significant hogere kans maken bij een allochtone werkgever, hij kan ook als enige kans maken, maar dat is natuurlijk geen discriminatie omdat allochtonen daaraan niet schuldig kunnen zijn. Een kind kan de was doen!

Het is duidelijk dat we op premier Rutte niet hoeven te rekenen als het gaat om het steeds erger wordende probleem van de migratie binnen Nederland en, in ruimere zin, West-Europa. Zolang de West-Europese autochtonen de problemen niet durven te benoemen en de migranten niet worden gestimuleerd om terug te keren naar hun landen van herkomst, kunnen de problemen niet worden opgelost. Mensen gedwongen mengen kan alleen met een aan stalinisme grenzende dwang, of ze zullen altijd de neiging houden elkaar op te zoeken met wijken als de Schilderswijk tot gevolg. Ook in bijvoorbeeld een land als Zweden, dat vrijwel blindelings migranten toeliet en pamperde, zie je dat ze zich concentreren in bepaalde wijken waar een autochtone Zweed zich beter niet meer kan vertonen!

De gescheiden werelden, het onvermijdelijke gevolg van de volstrekt ten onrechte geprezen diversiteit, zijn echter uitermate onwenselijk. De enige oplossing is er een die nog maar weinig is geopperd maar in landen als Australië en Japan reeds jaren wordt gehanteerd: selectieve migratie, al dan niet op basis van een puntenstelsel. Punten kunnen daarbij worden toegekend door opleidingsniveau en dienstverband, cultureel-etnisch verwantschap en het spreken van de Nederlandse taal.

Met Midden- en Oost-Europeanen, die zowel cultureel als etnisch sterk verwant zijn met West-Europeanen, is de problematiek vrijwel afwezig en bijvoorbeeld de Joegoslaven die de burgeroorlog in hun land ontvluchtten zijn nauwelijks nog als groep zichtbaar. Bij Arabisch-islamitische culturen is dat anders om nog maar te zwijgen van Afrikaanse.

Laten we de wal het schip keren of laten we het gezonde verstand prevaleren? Wat we van Mark Rutte mogen verwachten is duidelijk!

Jan de Scherprechter