Reactie op De Correspondent over ras en IQ

0
291

Voor het eerst in de recente geschiedenis van Nederland wordt nu min of meer openlijk gesproken over een eventueel verband tussen ras en intelligentie. Op 14 februari jl. publiceerde De Correspondent, de tenenkrommende linkse website, daarover een artikel (https://decorrespondent.nl/7924/dit-zijn-de-waanideeen-waarop-rassenleer-is-gebaseerd/385875028-2ec08c58). Het artikel van De Correspondent staat vol onvolkomenheden en drogredenen welke hieronder van passende kritiek worden voorzien. Quotes van De Correspondent worden schuingedrukt weergegeven.


<quote>
Het idee dat er een oorzakelijk verband zou bestaan tussen de hoeveelheid pigment in iemands huid (huidskleur) en de score op een intelligentietest (IQ), is echter volstrekt ongefundeerd. De suggestie dat hier ‘wetenschappelijk bewijs’ voor zou bestaan, of zelfs een serieuze ‘wetenschappelijke discussie’ over woedt, is simpelweg onwaar en gevaarlijk.
</quote>

Een eersteklas drogreden! Niemand beweert dat de hoeveelheid pigment in iemands huid van invloed is op zijn intelligentie. Dit is wel een bijzonder goedkope poging van De Correspondent om hun ideologische tegenstanders zwart te maken.Voor zover bekend maakt structureel zonnebaden ook geen deel uit van enig universitair curriculum. Als het verband zou bestaan, al dan niet omgekeerd, zouden blanke Europeanen niet structureel tussen Aziaten en Afrikanen scoren. Over albino’s kunnen we maar beter helemaal zwijgen, aangezien negroïde albino’s dan intelligenter zouden moeten zijn dan zwarten van dezelfde afkomst.

Waar het om gaat is of iemands afkomst bepalend is voor zijn intelligentie en of mensen wier voorouders uit een bepaald gebied afkomstig zijn een ander intelligentieniveau hebben dan mensen waarvan de voorouders van elders stammen. De link is dus niet direct ‘ras’ en intelligentie maar ‘afkomst’ en intelligentie. Ras kan hier een indicator zijn voor afkomst, maar het is niet de directe link.

<quote>
Toch gaan ook sommige tegenstanders van Baudet in dit debat de fout in door te suggereren dat er géén IQ-verschillen zijn tussen volkeren. Want er ís een verschil in de gemiddelde uitkomst van IQ-tests tussen witte Amerikanen en zwarte Amerikanen. En er is een verschil in de uitkomst van IQ-tests tussen Europeanen en Afrikanen. De onderzoeken waar Ramautarsing zich op baseert, bestaan.

Het grootste probleem is de interpretatie van die onderzoeken – en de verderfelijke rassenpolitiek die ermee bedreven wordt.
</quote>

Volgens De Correspondent zijn blanke en zwarte Amerikanen verschillende volkeren met een verschillend IQ. Het leek even de goede kant op te gaan met dit artikel. Bovendien: Dat onderzoeken niet eenvoudig te interpreteren zijn is inderdaad juist. Dat er geen grote, duidelijk zichtbare lijnen uit volgen is echter onjuist.

Er zijn meer zaken die niet eenvoudig te onderzoeken zijn maar waaruit, na meerdere onderzoeken over een ruime tijdsspanne, wel degelijk valide conclusies zijn te trekken. Een voorbeeld hiervan is het effect van liberale wapenwetgeving op criminaliteit. Het is zinloos om eenvoudigweg de criminaliteit naast een liberaal wapenbeleid te zetten omdat er talloze factoren van invloed zijn op criminaliteit. Zo zal liberalisering van wapens bij een sterke economische groei een ander beeld geven dan bij een economische neergang, omdat ook armoede van invloed is op criminaliteit. Er zijn echter ook wetenschappers die beweren dat criminaliteit tot armoede leidt. Het aantal eenoudergezinnen is ook een zeer sterke aanjager van criminaliteit.

Sociale wetgeving die echtscheidingen en eenouderschap bevordert zal dus ook indirect de criminaliteit beïnvloeden. Dat kan een effect van liberale wapenwetgeving volledig overschaduwen. Dat wil niet zeggen dat we niet verder moeten gaan met onderzoeken, het houdt slechts in dat gedegen onderzoeken een zware, kostbare en tijdrovende klus is.

Verder heb ik nog niemand ‘verderfelijke rassenpolitiek’ zien bedrijven, of zelfs maar rassenpolitiek. Elke bestaande politieke partij in Nederland wil artikel 1 van de grondwet handhaven: iedereen is gelijk voor de wet ongeacht ras, etniciteit, etc. Geen enkel specifiek ras is of zal in wetgeving worden opgenomen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, waar je ras bij geboorte werd bepaald en aldus werd bepaald welke wetten op jou van toepassing waren.

Raspolitiek wordt in Nederland overigens wel degelijk bedreven bij zaken als “positieve discriminatie,” maar het is geheel de vraag of De Correspondent dat dan wel ‘verderfelijke raspolitiek’ vindt. Hieruit blijkt een duidelijke dubbele standaard die vandaag de dag wordt gehanteerd als het gaat om ras in betrekking tot gelijke behandeling.

Het doel van onderzoeken naar de link tussen afkomst en intelligentie is het vinden van verklaringen voor verschijnselen waarvoor nog geen afdoende verklaring is gevonden, zoals het feit dat zwarten het in de VS zoveel slechter blijven doen dan blanken en vooral Aziaten. Dat kan niet voortdurend aan discriminatie worden geweten, want zwarten doen het in zwarte wijken slechter dan in wijken met hun zogenaamde blanke onderdrukkers en op zwarte scholen slechter dan op scholen waar het blijkbaar vol zogenaamde blanke racisten zit. Dat is in Nederland niet anders bij de grote groepen minderheden.

Cultuurverschillen worden regelmatig aangedragen, maar ook Aziaten hebben vaak een cultuur die fors afwijkt van de Nederlandse. Slecht scorende migrantengroepen van latere generaties, waarvan de ouders hier al geboren en getogen zijn, lijden blijkbaar nog steeds onder deze cultuurverschillen. Zijn cultuurverschillen wel een afdoende antwoord, of is er meer in het spel? Dat is wel een onderzoek waard gezien de problematiek die migranten nog steeds teistert.

<quote>
Ramautarsing, Baudet en Hiddema maakten zich schuldig aan biologisch determinisme: ze deden voorkomen dat die verschillen onveranderlijk zijn, terwijl juist sociale en economische verschillen doorslaggevende oorzaken blijken te zijn. Vervolgens wuifden ze hun verantwoordelijkheid weg, door te stellen dat dit een wetenschappelijke discussie is, geen politieke.
</quote>

Allereerst, wat is hier oorzaak en gevolg? De link tussen intelligentie en succes is, in de westerse samenleving, bijzonder sterk. Op zaken als spierkracht kan slechts een handjevol mensen succesvol zijn, denk aan topsporters. Met lichamelijke arbeid is niet veel succes meer te boeken in de huidige tijd, en daarmee wordt intelligentie de ultieme succesfactor. Dus leidt afkomst en een daarmee samenhangende lagere intelligentie tot – negatieve – sociale en economische verschillen? Of verlagen die sociale en economische verschillen de intelligentie? De Correspondent beweert met droge ogen het laatste.

Je zou verwachten dat door een van staatswege gegarandeerd bestaansminimum en precies dezelfde westerse onderwijsvorm voor iedereen de intelligentieverschillen klein zouden zijn. De gemeten intelligentieverschillen zijn echter aanzienlijk. Het verschil in IQ tussen de groepen met het laagste IQ, te weten Afrikanen van bezuiden de Sahel en de groepen met de hoogste intelligentie, te weten Zuid-Oost-Aziaten, bedraagt tientallen punten. Migratie naar het Westen heeft daarop geen invloed gehad. Aziaten in de VS bijvoorbeeld scoren nog steeds het hoogst.

De Correspondent wijt dit allemaal aan sociale en economische verschillen. Dit is zo absurd dat je bijna zou denken met satire van doen te hebben.

<quote>
De suggestie dat donkere mensen genetisch inferieur zijn, is de essentie van racisme – en de basis van de meest vernietigende politieke stromingen uit de menselijke geschiedenis.
</quote>

Allereerst alvast een formidabele fout in deze quote: de meest vernietigende politieke stroming uit de menselijke geschiedenis is het communisme. En waarop was dit communisme nou precies gebaseerd? Oh ironie: op van staatswege afgedwongen volmaakte gelijkheid! Volgens [1] werden er zo’n 25 miljoen mensen over de eeuwen heen tot slaaf gemaakt in de transatlantsiche slavenhandel. Mao en Stalin hebben zo’n 100 miljoen doden op hun geweten in slechts enkele decennia. Wellicht refereert De Correspondent naar de Tweede Wereldoorlog, maar dat valt in het niet bij het aantal slachtoffers van het communisme [2].

Verder deugt het argument van De Correspondent niet. Omdat racisme als opvatting hoegenaamd niet deugt kunnen donkere mensen niet ‘genetisch inferieur’ zijn. Politieke correctheid ten top.We kunnen opmerken dat mannen meer en gewelddadiger crimineel gedrag vertonen dan vrouwen, maar toch wordt dit niet als schokkend ervaren. Het opmerken van dit feit betekent niet dat iemand seksistisch is, of aan misandrie doet; het betekent simpelweg dat er een werkelijkheid bestaat die weerbarstiger is dan het ideologische mantra dat iedereen gelijk is.

De Correspondent ontkent het bestaan van menselijke rassen op grond van het gegeven dat de genetische achtergrond van mensen dusdanig divers is dat ‘ras’ een betekenisloos begrip is. Zo kan de genetische achtergrond van mensen binnen hetzelfde ras verschillen en weer veel meer overeenkomen met die van een ander ras. De suggestie die hieruit volgt is dat alle rassen ongeveer gelijk zijn aan elkaar. De Correspondent zegt echter zelf al dat er een verschil is in uitkomsten van IQ-testen tussen blanke en zwarte Amerikanen. Hoe verklaren ze dat?

<quote>
De eerste foute uitleg is dat er een oorzakelijk verband zou zijn tussen huidskleur en intelligentie. Oftewel, dat je witte buurvrouw slimmer is dan je zwarte buurman, omdat die buurman zwart zou zijn. Dat is aperte onzin.
</quote>

Natuurlijk kan je de resultaten van groepen niet projecteren op individuen. De witte buurvrouw hoeft niet slimmer te zijn dan de zwarte buurman. Het is echter een feit dat 1000 witte buurmannen gemiddeld intelligenter zijn dan 100 zwarte buurmannen. Dat is geen ‘aperte onzin’ maar het is aangetoond door IQ-testen. Het is heel simpel visueel te maken wanneer de bell curve van IQ scores door zwarte Amerikanen over die van blanke Amerikanen wordt gelegd. De eerste curve ligt links van 100, de ander op 100. Een individu uit de rechterarm van de bell curve uit de groep zwarte Amerikaan kan prima beter scoren dan een individu uit de groep blanke Amerikanen. De kans hierop is echter kleiner dan als het omgekeerde verondersteld wordt.

<quote>
De tweede foute interpretatie is dat een testscore iets zegt over intelligentie. Intelligentie is een samenraapsel van allerlei cognitieve capaciteiten, die allemaal weer afhankelijk zijn van allerlei lichamelijke en mentale functies, die weer worden beïnvloed door een waaier aan omgevingsfactoren.

Desondanks proberen we die complexiteit te vangen in één getal: IQ, het intelligentiequotiënt, dat vastgesteld wordt via tests. Het is net alsof je de economie van Nederland probeert te beschrijven aan de hand van het getal 702 miljard, het bruto binnenlands product. In specifieke gevallen heeft dat getal waarde, maar als beschrijving van de onderliggende complexiteit schiet het enorm tekort.
<quote>

Ofwel: een IQ-test meet geen intelligentie? Scoren intelligente mensen er niet hoger op dan minder intelligente mensen? De Correspondent lijkt hier ook voorbij te gaan aan het feit dat, als we intelligentie niet kunnen meten, we ook nooit meer kunnen bewijzen dat alle groepen mensen gemiddeld dezelfde aanleg hebben. De testen waarmee je dat zou kunnen doen zijn immers niet valide.

Verder moet het dus ook mogelijk zijn om intelligentietesten te ontwikkelen waarbij de verschillen die bij standaard IQ-testen optreden wegvallen. Vooralsnog lijkt dat niet echt van de grond te komen. Je zou verwachten dat bezorgde wetenschappers massaal daadwerkelijk valide testen gaan ontwikkelen waarbij sub-Sahara Afrikanen, Japanners, Guatemalteken, zwarten in de VS, Europa en Afrika, pygmeeën en Roma allemaal precies even hoog scoren. Een link tussen de afkomst en de intelligentie zou er immers niet zijn. Dit is echter nog nooit iemand gelukt (buiten dat het de gewenste uitkomst voor het daadwerkelijke onderzoek zou stellen).

Daarnaast kan je intelligentie ook bepalen door te kijken naar andere zaken dan klinische testen, zoals het opleidingsniveau. Dat is feitelijk een intelligentietest die meer dan tien jaar duurt, en meerdere aspecten van intelligentie vereist. Zo zit er taalvaardigheid in, wiskunde, creativiteit en sociale vaardigheden. Dit geeft hetzelfde beeld als de IQ-testen. Zo zijn Aziaten in Nederland gemiddeld hoger opgeleid dan Nederlanders en die zijn weer hoger opgeleid dan migranten met een Afrikaanse achtergrond. In beide gevallen kan dat dus niet zijn veroorzaakt door aangeboren aanleg, ondanks dezelfde opleidingsmogelijkheden?

<quote>
De derde foute interpretatie is dat intelligentie aangeboren zou zijn en niet afhankelijk is van de omgeving.

Wat mensen slim maakt, is niet het aangeboren talent voor causaal denken, ruimtelijk inzicht, geheugen, rekenen of logica.
</quote>

Aperte onzin. Ik mag aannemen dat elke lezer van dit artikel de lagere school heeft doorlopen en zelfs in de vroege jaren zijn verschillen tussen leerlingen groot. Dat moet iedereen zelf op school hebben gezien. Er zijn er die alles meteen snappen, leergierig zijn, uitdagingen zoeken en prima cijfers scoren. Daarnaast zijn er leerlingen die veel meer moeite hebben de stof te beheersen. Dat kan ook voorkomen onder leerlingen met dezelfde achtergrond. Dit is niet aangeboren, beste Correspondent? Gelooft u dat zelf? Gelooft u dat, als je een Japanner en een Bosjesman bij de geboorte stiekem van wiegje verwisselt, de een de resultaten van de ander gaat opleveren? Dat iedereen overal precies dezelfde aanleg voor heeft? Dat als Einstein werd omgewisseld met een nitwit het die nitwit zou zijn die de Relativiteitstheorie zou hebben geschreven? Dit is te belachelijk om serieus te nemen.

We kunnen het nog erger maken. Onder bepaalde bevolkingsgroepen is het heel normaal om binnen de familie te trouwen, hetgeen de intelligentie significant doet dalen. Doe dat generatie op generatie en het intelligentieniveau van de groep gaat flink omlaag. Maar als intelligentie niet aangeboren is komt het dus door de omstandigheden waarin deze mensen leven? Een kind dat geboren is uit een relatie tussen een broer en een zus is even intelligent als iemand waarbij dat niet het geval is? Of is er toch een genetische component aan de intelligentie?

Zaken als zwakbegaafdheid – een erg lage intelligentie – komen dus ook door de omgeving? Het komt onder Marokkanen in Nederland relatief vaak voor, onder andere vanwege het hardnekkige trouwen binnen de familie of een kleine populatie, en doordat arbeidsmigranten vaak mensen waren die in eigen land al niet succesvol waren. Het waren niet altijd de slimsten. Aangezien er geen link is tussen afkomst en intelligentie – ja toch, Correspondent? – is de volgende generatie precies zo intelligent als de rest van de wereld. Geloven jullie het zelf?

<quote>
Tot slot is er ook onderzoek dat laat zien dat het IQ van zwarte Amerikanen aan het stijgen is, en dat het verschil kleiner wordt. Dit soort achterstanden kunnen dus worden weggewerkt als de omstandigheden waarin mensen leven en het onderwijs verbeteren. En van ouders die veertien uur per dag moeten werken, leer je minder dan van papa en mama die je elke avond voorlezen en zondagmiddag iets leuks met je gaan doen.
</quote>

Een denkfout van De Correspondent. De Correspondent concludeert dat het IQ van zwarte Amerikanen stijgt en dat de verschillen dus ook volledig kunnen verdwijnen. Maar op grond waarvan concludeert De Correspondent dat er geen bovengrens aan is? De blanken hebben trouwens het niveau van de Aziaten nooit bereikt terwijl de meeste blanken een aanzienlijke mate van welvaart hebben. Wellicht is een deel van de intelligentieverschillen tussen Amerikaanse zwarten en blanken te verklaren geweest door de vaak armoedige omstandigheden waarin zwarte kinderen opgroeiden en hebben betere omstandigheden het ‘omgevingsdeel’ van de intelligentie weggepoetst. Dan blijft slechts de genetische achtergrond over. Zodra de zwarten gemiddeld even hoog scoren als de blanken en Aziaten kan je zeggen dat er geen genetische component meer is. Dat zien we in de wereld echter niet terug…

Verder suggereert De Correspondent hier impliciet dat kinderen van werkloze ouders, die zeeën van tijd hebben om voor te lezen, hoger ligt dan dat van ouders die hard werken. Dat zou toch aan te tonen moeten zijn, mits De Correspondent het dogma dat intelligentie niet meetbaar is loslaat.

<quote>
Wat zegt een IQ dan wel? Hooguit iets over verschillen die mensen hebben in dezelfde sociale context. Continenten vergelijken, zoals Europa en Afrika, kán helemaal niet, want de context is te verschillend. Het leven en onderwijs in een buitenwijk van Casablanca is heel anders dan het leven en onderwijs in een buitenwijk van Tilburg.
</quote>

Jammer genoeg gaat De Correspondent hier voorbij aan het feit dat dezelfde verschillen ook op dezelfde locatie terugkomen. Casablanca en Tilburg met elkaar vergelijken kan zeker problemen opleveren, daarin geef ik De Correspondent gelijk. Maar nazaten van migranten uit Casablanca die in Tilburg opgroeien zouden dan hetzelfde moeten scoren als autochtonen en daarvan is geen sprake.

<quote>
Als we het biologisch determinisme van de rassenleer verwerpen, kunnen we deze non-discussie gebruiken om een maatschappelijke discussie te voeren over waar het écht om gaat: wat we moeten doen om de sociale en economische omstandigheden, die de werkelijke oorzaken van verschillen tussen groepen mensen zijn, te verbeteren.
</quote>

Vooralsnog heeft dit weinig succes opgeleverd. Zaken als ‘positieve discriminatie’ hebben geen positief effect gehad, eerder het tegenovergestelde. Het sociale vangnet in Nederland dat iedereen een bestaansminimum en gratis onderwijs biedt heeft er niet toe geleid dat achtergebleven groepen daadwerkelijk zijn geëmancipeerd. Aziaten trekken nooit de raskaart en ze doen het zeker zo goed als blanken. Hoe hebben Aziaten dat voor mekaar gekregen als hun aanleg voor intelligentie precies gelijk is aan die van de zwarten?

Kijken we verder op wereldschaal dan zie je dezelfde effecten. Afrika is een verzameling ‘failed states’, veel Aziatische landen als Japan en Zuid-Korea doen het uitstekend en China zit nog met de erfenis van het communisme. Europese landen doen het allemaal prima en ook veel Oost-Europese staten doen het steeds beter. Maar iedereen heeft dezelfde aanleg?

Verder is het grootste deel van intelligentie erfelijk, te weten ca. 50% tot 80%. Dat betekent dat het een genetische component heeft. Dat houdt ook weer in dat groepen niet per definitie dezelfde aanleg hebben. Als domme mensen meer kinderen krijgen dan slimme zal het intelligentieniveau in die groep dalen. Je kan dus nooit beweren dat alle af te bakenen groepen precies dezelfde aanleg hebben.

De zwarten in de VS doen het op praktisch alle fronten slechter dan blanken en vooral Aziaten behalve als het gaat om topsport, waar zwarten juist zwaar oververtegenwoordigd zijn. Zo is 72% van de Amerikaanse profbasketballers zwart. Laten wij er tenminste niet omheen draaien en volmondig stellen dat zwarten leniger en gespierder zijn en dus beter kunnen basketballen ongeacht intelligentie. Blanken en Aziaten zien deze oververtegenwoordiging van zwarten in topsport ook niet als een vorm van discriminatie of racisme die bestreden dient te worden.

De Aziaten die qua opleidingen en banen de blanken en zwarten achter zich laten hebben blijkbaar niet de macht gehad om Aziaten op basketbal- of honkbalvelden te krijgen, om maar te zwijgen van American Football. Hier zijn gelukkig geen anti-discriminatieclubjes voor opgericht. Dergelijke linkse infusen hebben de Aziaten niet nodig om hun invloed te verkrijgen. Zo lang het blanken of Aziaten zijn mag gerust erkend worden dat ze vanwege hun afkomst op bepaalde fronten minder scoren dan zwarten, maar o wee als dit over zwarten wordt beweerd…

Of zou er toch een intelligentieverschil zijn?

 

Door,

Jan de Scherprechter

 

[0] https://decorrespondent.nl/7924/dit-zijn-de-waanideeen-waarop-rassenleer-is-gebaseerd/385875028-2ec08c58

[1] https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantische_slavenhandel

[2] https://www.hpdetijd.nl/wp-content/uploads/2014/07/dictator.jpg