Omvolker van het jaar 2019

0
239

‘Omvolking’ wordt afgedaan als een samenzweringstheorie, waarbij invloedrijke kopstukken in Europa trachten om de blanke bevolking van Europa te vervangen door migranten met meer pigment. Op deze wijze zouden ze hun machtsbasis versterken en daarbij rücksichtslos de oorspronkelijke Europeanen en hun beschaving opofferen. Dit is echter niet wat ‘omvolking’ inhoudt. Omvolking houdt in dat de oorspronkelijke bewoners van een gebied – in dit geval Europa – meer en meer in de minderheid raken hetgeen automatisch inhoudt dat nieuwkomers een steeds groter percentage van de bevolking zullen vormen. Dit proces kan onder andere gefaciliteerd worden door het ruimhartig toelaten van niet-westerse migranten en hun families of sociale wetgeving die het kindertal van oorspronkelijke bewoners verlaagt zodat hun bevolkingsaandeel langzaam maar zeker afneemt. Een kleine nieuwe generatie zal ook weer minder nakomelingen voortbrengen waardoor dit proces moeizaam een halt toegeroepen kan worden.

Volgens het CBS stijgt het inwonertal in Nederland vooral door migratie. Het kindertal van vrouwen in Nederland is gemiddeld gedaald, aldus wederom het CBS, tot 1,7 per vrouw. Dat is minder dan noodzakelijk is om de bevolking in stand te houden, aangezien daarvoor een geboortecijfer van 2,1 vereist is. Toch neemt het inwonertal van Nederland toe, hetgeen is toe te schrijven aan migratie.

De migratie van niet-westerse allochtonen is een ramp voor een hoog-ontwikkelde beschaving als de Europese. Inmiddels plegen de allochtonen in absolute zin al meer misdaden dan de oorspronkelijke Nederlanders. De helft van de criminaliteit is dus al rechtstreeks te wijten aan migratie en dat is zelfs nog geflatteerd aangezien politie/justitie maar voor een beperkt percentage uit allochtonen bestaat en er zonder migratie dus veel meer opsporings- en vervolgingscapaciteit zou zijn om de misdaad te bestrijden.

In het kielzog van de migranten komt ook de islam, een middeleeuwse ideologie die diametraal tegenover Europese kernwaarden zoals gelijkheid van man en vrouw en gelijkheid voor de wet staat. Hoofddoeken zijn een bekend gezicht in het straatbeeld, zeker in achterstandswijken. Huwelijken tussen moslims en niet-moslims zijn een zeldzaamheid en bovendien vaak geen lang leven beschoren. De migranten hebben, net zoals iedereen, de neiging elkaar op te zoeken. Ondanks de hoge criminaliteit onder met name jonge mannelijke migranten wordt enige scepsis bij het bejegenen van hen direct als ‘discriminatie’ afgedaan. Dit kan tot een volstrekt onvoorspelbare rechtsgang leiden, nog afgezien van de imagoschade.

Het moge duidelijk zijn dat migratie Nederland en – in ruimere zin – Europa onvoorstelbare rampspoed zal bezorgen. Nu al worden de buitenwijken van de grote steden voornamelijk door allochtonen bevolkt en herkent de oorspronkelijke Nederlander niets van zijn land meer in deze wijken, zo hij al de moed dan wel de dwaasheid heeft zich in deze wijken te vertonen!

Desondanks wordt deze migratie, in tegenstelling tot in landen als Japan of Australië, niet aan banden gelegd. Er zijn zelfs dwazen die luidkeels verkondigen dat migratie juist positief is voor Europa! Zo zouden de, overigens slechts matig productieve en vaak laag opgeleide, migranten een goed middel zijn tegen vergrijzing. Dat deze migranten zelf oud worden lijkt deze roeptoeters volledig te ontgaan, nog even los van het feit dat ze vaak meer kosten dan opleveren en dus een extra belasting op het slinkende aandeel productieve mensen in de samenleving vormen. De culturele verrijking zou ons opstomen in de vaart der volkeren! Opmerkelijk genoeg voelen slechts weinig westerlingen zich geroepen om deze glorieuze taak te vervullen in niet-westerse landen en links-progressieven nog het minst.

Het moge duidelijk zijn dat wij van Erkenbrand ten stelligste ageren tegen de migratie van cultuurvreemde figuren die Europa langzaam maar zeker richting de afgrond zullen dirigeren. Onze tegenstanders zijn machtig en talrijk, maar zij zullen het volk van Europa niet kunnen knechten! Het zal niet eenvoudig zijn om, in zo’n groot gezelschap, de meest naïeve en gedreven omvolker te selecteren. Desondanks zal Erkenbrand een poging daartoe wagen. 2019 Nadert langzaam zijn eind, dus het wordt tijd om de Omvolker van het jaar 2019 te verkiezen!

De Omvolker van het jaar 2019 moet een Nederlander zijn die tracht, al dan niet bewust, het percentage oorspronkelijke Nederlanders zoveel mogelijk te verlagen en daarmee automatisch het percentage cultuurvreemde nieuwkomers te verhogen. Eenieder die dit afschuwelijke werk verricht is verkiesbaar. Erkenbrand zal trachten te bepalen wie deze titel het meest waardig is! Begin 2020 zullen wij deze persoon aan u presenteren!