Massa-immigratie: een race naar de afgrond

0
773

Nederland ondergaat momenteel de grootste immigratie uit haar gehele geschiedenis. In het jaar 2020 kwamen ondanks de coronacrisis meer dan 200.000 immigranten ons land binnen. Terwijl de groei van de autochtone bevolking achterblijft en sinds enkele decennia is omgezet in een krimp, nam de bevolking toe tot boven de 17 miljoen in 2021, voornamelijk door immigratie.

Die hoge stroom van migranten komt voornamelijk door het feit dat Nederland een relatief welvarend land is. Een aanzienlijk deel van de wereld is arm en er zijn genoeg routes voor migranten om naar Nederland te komen, om zo hun eigen levensstandaard te verbeteren. Men kan ervan uit gaan dat deze immigratie goed is voor de immigranten, anders zouden deze simpelweg niet komen of anders even snel weer terug keren. Maar deze immigratie is niet in het belang van de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking en is ook niet goed voor de bevolking van de landen waar deze immigranten vandaan komen.

Het voornemen om zgn. “racisme” uit te roeien ten gunste van de globalistische multiculti regenboognatie heeft geleid tot een intensieve campagne om het Nederlandse volk ervan te overtuigen dat massa immigratie in hun eigen belang is. Dit heeft geleid tot een groot aantal breed gedragen immigratie-gerelateerde mythes die simpelweg niet waar zijn. In dit artikel zullen we enkele hiervan dan ook weerleggen.

Een veel gehoord argument voor immigratie is vergrijzing. Wat daarbij vergeten wordt: immigranten worden zelf ook ouder, het probleem dat de migranten weg zouden nemen komt versterkt terug. Een vergrijzende samenleving is simpelweg onontkoombaar doordat de gemiddelde levensduur is toegenomen.

Immigratie zou zorgen voor een toename van het “Bruto Nationaal Product (BNP)”. Als dat zou is, komt het voordeel terecht bij een kleine elite. Er is echter geen enkel bewijs voor dat ook het “BNP per hoofd van de bevolking” ook verbetert. Ongeschoolde immigranten zorgen juist voor hoge werkeloosheid en lagere inkomens in het algemeen, waardoor het “BNP per hoofd” eerder zal afnemen dan toenemen. Een ander gevolg van immigratie is de afname van de economische groei op de langere termijn. Omdat de populatie toeneemt, zal de economie stagneren door de beperkende effecten van overbevolking en congestie.

Immigratie zou “cultuurverrijkend” zijn. Dit is behoefte vervullen die er niet is, er is geen bewijs dat de Nederlander “cultureel verrijkt” wilt worden. Net zo min als dat de bevolking van Nigeria, China of Saoedi-Arabië cultureel “verrijkt” wil worden.

De schaal en het type van de immigratie die Nederland momenteel ondergaat, is eveneens schadelijk voor de belangen van grote groepen mensen in ons land. Uiteraard zijn er ook wel enkele kleinere groepen die hierbij winnen. Diegenen die van immigratie beter worden zijn allereerst de werkgevers in de arbeidsintensieve sectoren. Het voorhanden zijn van een ‘arbeidsleger’ houdt de lonen laag. De autochtone mensen die moeten concurreren met de immigranten verliezen erbij. Allereerst de minder geprivilegieerde Nederlandse werknemers die ongeschoold en slecht betaald werk doen. Zeker de helft van de afname van hun lonen is te wijten aan ongebreidelde concurrentie door ongeschoolde immigranten. De groei van de populatie door immigratie leidt er bovendien toe dat er meer en meer vraag is naar betaalbare woningen. Dit zorgt ervoor dat er steeds minder huizen beschikbaar zijn, wat de prijzen gigantisch opdrijft. Zo is de huizenprijs in Nederland in relatief korte tijd al met 20% gestegen. De gemiddelde Nederlander moet jaren op een huis wachten en koophuizen zijn praktisch onbetaalbaar voor een modaal gezin. Dus: moeilijker werk vinden, hogere kosten voor het levensonderhoud.

Daarbij zorgt immigratie voor een toenemende ongelijkheid in Nederland, omdat de welvaart van diegenen die moeten concurreren met ongeschoolde immigranten (vaak de armere burgers die lager op de maatschappelijke ladder staan en minder gaan verdienen) wordt herverdeeld naar de rijke elites die de immigranten van werk voorzien (die rijker zijn en er meer op gaan verdienen door verzadiging van de arbeidsmarkt). In de basis leidt immigratie dus tot de herverdeling van welvaart van arm naar rijk. Daarnaast zorgt immigratie ook nog voor minder balans in een land, doordat het leidt tot minder interne migratie (bijvoorbeeld van het platteland naar de stad en andersom). Er ontstaat desintegratie en paralelle samenlevingen.

Een ander zorgwekkend effect van immigratie is de onvermijdelijke sociale defragmentatie en polarisering. Dit zien we meer en meer in Nederlandse achterstandswijken waar grote populaties immigranten voorkomen. De segregatie en vervreemding in Nederland neemt steeds meer toe. Alle pogingen tot integratie hebben steevast gefaald en zijn onmogelijk geworden door de massale toestroom van nieuwe immigranten. Immigranten staan dan ook bovenin alle criminaliteitsstatistieken, radicalisering en polarisering vieren hoogtij.

Immigratie zou een vorm van ontwikkelingssamenwerking zijn. Het ontneemt arme landen echter hun meest opgeleide en ondernemende burgers, wat vaak leidt tot de vernietiging van gezondheids- en educatieve systemen die juist noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van die landen. Daarbij ontneemt immigratie arme landen een groot deel van hun belastingbetalende en politiek stabiliserende middenklasse. Een derde van geschoolde mensen uit Sierra Leone en Ghana, evenals 75% van alle geschoolde Jamaicanen leeft in het buitenland. Dit wordt verlicht door geldzendingen, maar afhankelijkheid van geldzendingen leidt ertoe dat ontwikkelingslanden hiervan afhankelijk worden voor hun economie. Dat maakt hen immers afhankelijk van de export van hun meest geschoolde mensen en helpt niet om hun economie te doen stimuleren, zodat mensen willen blijven in plaats van dat ze willen vertrekken. Daarbij maakt het deze landen zeer afhankelijk van hun geldschieters, wat hen een zeer makkelijke prooi voor globalistisch neokolonialisme maakt (niet voor niets dat deze globalistische machten de grootste pleitbezorgers van migratie zijn).

Zoals hierboven uiteengezet, is er geen argument voor immigratie. Er kleven slechts nadelen aan immigratie, zoals het ontstaan van parallelle samenlevingen, een grotere ongelijkheid en raciale en etnische spanningen. Immigratie wordt door het overgrote deel van het Nederlandse bevolking verworpen. Waar we op afstevenen is een etnisch conflict. Tijd om het Nederlandse immigratiebeleid om te keren in een remigratiebeleid, voordat het te laat is!

Een ingezonden artikel van Erik Brand