Lego, Ergo Sum 1

1
2388

Op een zonnige dag afgelopen juni vond het debuut plaats van “lego, ergo sum”, een nieuwe boekenclub voor Erkenbranders. Zoals dat gaat bij een boekbespreking was het boek de aanleiding voor een verdere beschouwing over de wereld. We nemen u mee.

Het weinig bekende, maar belangrijke werk The Nameless War is geschreven door Archibald Maule Ramsay. Deze Schot, Brits Parlementariër, aristocraat en oorlogsveteraan genoot in 1939 nog de vriendschap en het vertrouwen van voormalig Brits premier Neville Chamberlain. Zijn opvolger Winston Churchill beschouwde Ramsays strijd voor vrede echter als landverraad en liet hem onder het controversiële regulation 18B vastzetten. Ramsay zou het grootste deel van de oorlogsjaren in gevangenschap doorbrengen.

Archibald Maule Ramsey

Ramsay opent zijn werk met een overzicht van de grootste omwentelingen in Europa vanaf de nieuwe tijd: de Engelse burgeroorlog van 1642 t/m 1651, de Franse revolutie van 1789 en de bolsjewistische revolutie van 1917. Ramsey legt bij ieder van deze gebeurtenissen de werkwijze bloot van de krachten die op vrijwel steeds dezelfde manier een brute en bloedige revolutie ontketenden. Het gaat hem om de terugkerende patronen, hij reikt daarmee als het ware een lens aan om het verleden te duiden, maar ook het heden en de voorzienbare toekomst. Hij vervolgt met een diepere uitleg over de oorlogsverklaring van Engeland aan Duitsland in 1939, hetgeen hij zelf van dichtbij meemaakte. Hij sluit af met de geschiedenis van de Right Party, een groep van Britse notabelen die anti-oorlog activisme bedreven en de Judeo-communistische samenzwering achter deze oorlog blootlegde.
Door deze activiteiten belandde de parlementariër Ramsey uiteindelijk in de gevangenis onder het beruchte regulation 18b. In het boek is een verweer te vinden tegen de zes “particulars” waaronder hij gevangen werd gezet. In de conclusie van zijn verweer noemt hij opnieuw de oorlogsverklaring het gevolg van een internationaal kabbalistisch complot, die als doel heeft een nieuwe orde in Europa te creëren achter de rug van de volkeren om. Deze opvatting was volgens Ramsey de ware reden was om hem te beschuldigen van landverraad.

De volgende vijf vragen vormden de kern van de bespreking:

1 Wat? (wat wordt er beschreven in het boek/waar gaat het boek over)

2: Hoe en waarom (hoe en waarom wordt dit beschreven/wat zijn de motieven van de schrijver)

3: Wat waren de meest interessante, verhelderende en/of impact volle onderdelen van het boek? (persoonlijk)

4: Is de beschreven situatie in het boek vergelijkbaar met de huidige situatie? (de situatie van de wereld zoals deze is vandaag de dag)

5: Wat betekent dit voor ons? (Ons als in: volksnationalisten)

Het formaat van de bespreking was als volgt: een aanwezige deelde zijn antwoorden op de vragen, waarbij de anderen konden aanvullen of bekritiseren. Elke andere aanwezige kreeg bij toerbeurt de gelegenheid om zijn antwoorden te geven. Als standpunten reeds waren besproken, werden deze alleen genoemd en niet meer bediscussieerd. Op deze wijze kon ieder zijn zegje kwijt en ontstond na het doorlopen van de gehele cirkel een gezamenlijke visie. De groep kwam op de volgende antwoorden uit:

Wat:

De trukendoos van het internationale financiële cabal is door de eeuwen heen eigenlijk altijd hetzelfde gebleven: stook (een deel van) de massa op, bekostig en/of bewapen bepaalde groepen die op de rand van de samenleving staan, bewerk de publieke opinie door een efficiënte balans tussen leugens en waarheid te behouden, en herschrijf de geschiedenis achteraf naar eigen goeddunken.

Dit mechanisme heeft doorgewerkt in de bovengenoemde historische gebeurtenissen en talloze andere. Duidelijk was dat dit boek, hoe beknopt ook, deze onderdelen helder weergaf. De club was het ook eens dat dit boek kon dienen als referentie dankzij de beknoptheid en helderheid. Ook werd het duidelijk dat Ramsay in feite een genuanceerd geluid was in gepolariseerde tijden; hij was niet zozeer een sympathisant van nationaalsocialistisch Duitsland, maar hij leek wel te begrijpen hoe de benarde situatie in Duitsland na Versailles invloed had op hun handelen: dan moet er gedacht worden aan Duits handelen omtrent Sudetenland, Danzig en het tot exclaaf maken van Oost-Pruisen. Hij zag in dat de Duitse regering een goede relatie wilde onderhouden met Engeland, en het als potentiële bondgenoot zag. Dit blijkt zelfs tijdens de oorlog nog in handelingen als het terughouden van troepen bij Duinkerken. Hij citeert in dit deel van zijn boek veel uit Mein Kampf, een boek dat naar zijn mening in Engeland vaak en veel foutief gerepresenteerd werd. Deze misrepresentatie probeert hij door middel van citaten weer recht te trekken.
Ook het feit dat hij Katholiek was en daardoor misschien wat gekleurd in zijn houding jegens andere Christelijke groepen en dan met name de instrumentalisering van het Calvinisme. Hij beschuldigt Calvijn er van een verbastering te zijn van Cohen, gebaseerd op een B’nai B’rith-transcript uit het begin van de 20e eeuw. Een bewering waar menig lid van de boekenclub niet graag aan wil, deels gebaseerd op twijfel over deze bron.

Hoe en waarom:

Ook hierover kwam de groep uit op een redelijke consensus die eigenlijk al is genoemd: Ramsay interpoleert een aantal gebeurtenissen uit de geschiedenis welke paralellen met elkaar delen waarvan de belangrijkste de rol van de internationale joodse elite is, en maakt het op die manier mogelijk te extrapoleren naar zowel het verleden als naar de toekomst. Op die manier kan men zien dat de gebeurtenissen en bijbehorende tactieken en methoden die hij beschrijft niet de eerste waren en zeker niet de laatsten zullen zijn. Dit laatste dekt ook direct het waarom vraagstuk: Ramsay wil dat men in de toekomst gewaarschuwd is voor dit soort strategieën.

Meeste impact op de lezer:

Deze categorie bevatte voor het merendeel van de club meerdere vondsten. Hoewel de meesten enigszins op de hoogte waren van de spelers en methoden achter de Franse revolutie, waren de connecties tussen Philipe Egalites, hertog van Orleans en de vrijmetselarij nieuw. Dit gold ook voor de details achter de Engelse burgeroorlog en de propaganda en financiële stromen die achter Oliver Cromwell aanwezig waren.

Wat echter nog het meeste impact leek te hebben was het verhaal achter Ramsay’s gevangenschap. Ramsay, een gerespecteerd parlementariër en patriot die recent nog erg dicht bij de minister-president stond, kon in een kwestie van dagen opgepakt worden wegens wat simpelweg niets anders dan ‘foutdenken’ was, maar werd afgedaan als landverraad. Deze manier van werken – het misbruiken van een noodsituatie om mensen op te pakken voor iets dat verre van een misdaad zou moeten zijn – moet een waarschuwing zijn voor de huidige tijd. Want hoewel het vandaag de dag nog niet zover is als in Ramsay’s tijd, toont de combinatie van de theorie achter een corona-spoedwet en de brede culturele “anti-racisme” revolutie wel degelijk parallellen die tot een soortgelijke situatie kunnen leiden.

Globale revolutie:

De getrokken conclusie op dit punt kwam overeen met het laatste onderdeel van het vorige punt: de huidige situatie lijkt wel degelijk op een vorm van globale revolutie. Een culturele revolutie zoals het BLM-fenomeen kan met speels gemak overwaaien naar de rest van het Westen. Dat de omstandigheden die in dit fenomeen voorkomen een andere narratief –in dit geval Covid-19 – met speels gemak aan de kant kan schuiven, ondanks dat deze pandemie als levensgrote dreiging werd gepresenteerd, is opvallend te noemen. Het laat zien dat er van bovenaf een poppenspel georchestreerd wordt, en dat dit alles niet in het voordeel is van blanke Europeanen (pleonasme).

Wat betekent dit voor ons?

Ook in het geval van deze vraag sluiten de voorgaande antwoorden vrij duidelijk aan met het onderdeel waar we ons nu bevinden. Zolang het nog kan is het belangrijk dat iedereen die zichzelf volksnationalist kan noemen het woord verspreidt. Als het aan de internationale financiële elite ligt is de toekomst van de moderne wereld al in steen gebeiteld: een toekomst waarin niet enkel de Westerse mens maar iedere “wereldburger” in de schaduw van de nieuwe orde moet dienen. Vrijheid van meningsuiting betekent al heel lang slechts bewegingsruimte binnen een geaccepteerde, van boven opgelegde en moderne visie van de wereld; gedachtenmisdrijven en vijanden van de revolutie worden vandaag de dag harder aangepakt dan ooit tevoren. Dit is ook de voornaamste reden dat het internet, wat vanuit sommige hoeken nog steeds enigszins als vrij platform kan worden gezien, vandaag de dag zeer onder druk staat.

Conclusie

Naast de conclusie dat de boekbespreking een succes was is het ook mogelijk te concluderen dat een klein boekje vele deuren kan openen betreft discussie en mogelijke interpretaties. Wanneer dit echter in goede banen geleid wordt komt het uit op een grote, dicht opgerolde spiraal van kennis, welke licht schijnt op weer vele andere paden in het dichte woud der onwetendheid. Echter, we moeten er wel rekening mee houden dat we het hier hebben over een woud waar steeds meer hekken omheen komen te staan.

Ramsay gaf ook een aantal duidelijke en concrete boodschappen mee in zijn geschreven persoonlijke ervaringen, namelijk dat de vrijheid die iemand bezit, hoe hoog zijn positie ook is, zowel sociaal als op het gebied van carrière, als sneeuw voor de zon kan verdwijnen wanneer hij of zij de juiste hoeveelheid ‘foute’ denkbeelden, deels samengevat in zijn term ‘Jew-wise’, uit in een van al dan niet geveinsde crisis. In een wereld waarin crisissituaties niet alleen makkelijker te fabriceren zijn dan ooit, maar welke ook daadwerkelijk al geplaagd wordt door een aantal van deze situaties, is dit besef belangrijker dan ooit. Zeker voor hen die zich niet kunnen vinden in de richting waarin de globalistische wereldorde beweegt.

1 Reactie
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
H.u.S
Gast
1 jaar geleden

1666, Redemption through sin, door Robert Sepehr is ook een aanrader.