In antwoord op een vol spectrum aan mediafiguranten: Erkenbrand antisemitisch?

0
180

Inleiding

Nadat De Correspondent een artikel publiceerde over een gesprek onder genot van een goed glas wijn doken media uit alle hoeken en gaten op ons studiegenootschap. Vooral GeenStijl, DDS en TPO probeerden aan te tonen dat ze een beetje deugen. De schijn ophouden dat je kritisch bent is leuk zolang je mee mag blijven rollen in dezelfde modderpoel des verderfs als o.a. de NRC, de Volkskrant en de NOS.

Een artikel van de NOS kopt:

‘Baudet sprak vijf uur met Amerikaanse racist Jared Taylor’

De volgend quote uit het artikel is belangwekkend.

“De 66-jarige Taylor waarschuwt al tientallen jaren lang dat ‘het blanke ras’ door
‘rassenmenging’ aan het uitsterven is. Ook beweert hij dat ‘het zwarte ras’ de laagste
intelligentie heeft, waardoor volgens hem zwarten er overal een puinhoop van
maken. Verder stelt hij dat Joden “extreem handig zijn in het exploiteren van onze
zwakte”.

Wat opvalt is dat de expliciete beschuldiging van antisemitisme niet wordt gedaan.
Dat is niet verwonderlijk als men aanneemt dat de nos, de volkskrant en andere links
liberale media fanatiek eenzijdig nieuws en meningen overneemt van voornamelijk
Amerikaanse links liberale media en aanverwante instanties. De Wikipedia pagina
over Jared Taylor stelt expliciet dat Taylors gebrek aan antisemitisme ongebruikelijk
is voor een ‘rechtsextremist’:

Judaism and anti-Semitism
The Southern Poverty Law Center notes that Taylor is unusual among the radical
right in “his lack of anti-Semitism.The Jewish Daily Forward reported that Taylor
“has been trying to de-Nazify the movement and draw the white nationalist circle
wider to include Jews of European descent. But to many on the far right, taking the
Jew-hatred out of white nationalism is like taking the Christ out of Christmas — a
sacrilege.”

Als de kampioen SJW organisatie SPLC dan wordt genoemd is het achteraf begrijpelijk dat Nederlandse media, op enkele uitzonderingen na, zich hier massaal zonder nadenken bij aansluiten in het brouwen van hun grijze meningen/feiten/activisten mengsel dat door moet gaan voor objectieve berichtgeving. Het kan nog erger.

Nederlandse media

In een artikel van een rechts liberale quasi-nationalist wordt het gebruikelijk activisme uit links liberale hoek inzake Taylor dit keer overtroffen. De hoofdredacteur van de DDS, Michael van der Galien, een sprekend voorbeeld van een alt-light civiel nationalist, die abusievelijk nogal eens het label alt-rechts krijgt, maakt het nog bonter. Net als zoveel civiel nationalisten doet Van Der Galien er van alles aan om maar niet het label racist of antisemiet te krijgen opgeplakt en profileert hij zich als een liberale kosmopolitische westerse wereldburger die islamkritisch is. Bij Van Der Galien blijkt dit zonder meer uit zijn artikel met de kop: “De Correspondent zet de aanval in op Thierry Baudet: Hij is een racist!”

We lezen in het artikel:

“Het begint met een samenvatting van een ontmoeting van Baudet met de Amerikaanse racist Jared Taylor. Dat die man een racist is staat vast. Hij werd de afgelopen dagen van Twitter geband, er staan op YouTube allerlei video’s van hem waarin hij de joden ervan beschuldigt een wereldwijd complot op te hebben gezet.”

Uit hetzelfde artikel:

Tijdens zijn toespraak in een zaaltje van het Best Western Rotterdam Airport Hotel zegt de knettergekke Taylor onder meer het volgende over het zogenaamde ‘westerse altruïsme‘: “Joden zijn extreem handig in het exploiteren van deze zwakte, of kracht, die wij hebben.”

De Erkenbranders applaudisseren daarvoor. Dat zegt ons alles wat we willen weten over die groepering.

Een contextloze quote is dus voldoende om te suggereren dat Erkenbranders antisemieten zijn. Dit is tevens ambigu. Immers een steekhoudend waardeoordeel wordt hier niet gegeven evenals dat de expliciete beschuldiging van antisemitisme niet wordt gedaan.

Tenslotte:

Thierry’s gesprek met Taylor en zijn mogelijke band met Erkenbrand. Wat dat laatste betreft geeft De Correspondent zelf toe dat Baudet zich er in november van dit jaar van distantieerde. Zo liet zijn woordvoerder weten dat “als deze club racistisch en antisemitisch gedachtegoed aanhangt” hij “er absoluut niets mee te maken [wil] hebben.”

“Als deze club racistisch en antisemitisch gedachtegoed aanhangt” is hier een mooie quote. Hieruit blijkt wederom dat de beschuldiging van antisemitisme aan het adres van Erkenbrand niet wordt aangedurft. Tekenend ook dat een verklarende redactionele column van de Correspondent geen gewag meer maakt van Erkenbrand.

Erkenbrand en antisemitisme

Hoe zit het dan wel met Erkenbrand en antisemitisme? Dit hang ten nauwste samen met de vraag wat antisemitisme eigenlijk is. Betreft het hier discriminatie van individuen op basis van het al dan niet jood zijn? Of is het meer kritiek op joden als groep in de zin van een supranationale entiteit? Zo ja, bestaat er eigenlijk wel zoiets als een joodse wereldgemeenschap? Wat is dat precies, dat jood zijn? Gaat het hier om een (exclusief) geloof of om een volk, of zelf ras, dat zich grotendeels buiten Israël bevindt en hoe verhoud Israël zich tot dit joodse volk? Als er al zoiets bestaat als een joods volk uiteraard.

We kunnen vaststellen dat de voorgaande benaderingen een verwarrend geheel opleveren, dat niet het juiste denkraam biedt voor een gedegen zinnige beschouwing. Afgaande op het gebruik van de woorden “antisemiet” of “antisemitisme” als verbaal wapen, kan men wel opmaken dat kritiek op Israël, zionisme of zionist als verwijt, maar ook kritiek op individuen in verband met hun jood zijn, gezien wordt als antisemitisme.

Binnen alt-rechts hebben we zeker geen kritiek op een al dan niet bestaand joods volk als wettige te identificeren entiteit. Het is ons meer te doen om de daadwerkelijk bestaande joodse belangenorganisaties en de manier waarop deze zich expliciet inzetten voor joodse belangen in algemene zin en hoe deze zich verhouden tot de staat Israël in samenhang met de belangen van de rest van de westerse wereld en blanken in het bijzonder. Volgens alt-rechts toont de georganiseerde joodse wereldgemeenschap, gezien als totaal van deze belangenorganisaties, ons twee gezichten, wat als problematisch wordt ervaren.

Enerzijds bestrijden deze belangenorganisaties nationalisme buiten Israël waar ze maar kunnen, vanwege de typische links liberale genocide-logica: geen nationalisme betekent geen etnonationalisme, waarmee ongewenst antisemitisme en genocide op joden wordt voorkomen. Anderzijds steunen ze de staat Israël doorgaans onvoorwaardelijk en wel zodanig dat Israël praktisch gezien heeft kunnen uitgroeien tot een exclusieve etnostaat voor joden. Een sprekend voorbeeld van de dubbele moraal die joodse belangenorganisaties hanteren volgt uit de reactie van het Joods Wereldcongres (JWC nederlands, WJC engels) op de winst die de AfD behaalde bij de Duitse Bondsdagverkiezingen van 2017, die sterk contrasteert met de steun die door prominente figuren zoals President Ronald S. Lauder van de JWC wordt gegeven aan de staat Israël.

Organisaties die joodse belangen behartigen, zoals de JWC steunen doorgaans enerzijds massa immigratie van niet westerse veelal islamitische landen naar westerse landen, door bijvoorbeeld het tegenwerken van anti-immigratie partijen om het door hen zo gevreesde nationalisme te voorkomen door in westerse landen globalisme en diversiteit te bevorderen, terwijl ze tegelijkertijd juist in praktische zin zoveel mogelijk de etnische exclusiviteit van Israël nastreven. Het meest treffende voorbeeld waaruit blijkt dat Israël haar exclusive eigen identiteit in stand houdt is door een grote muur rond Israël te bouwen waardoor het illegaal binnenkomen van dit land sterk wordt bemoeilijkt.

Uiteraard wordt aan iedere vorm van praktische etnisch zelfbehoud meestal niet een etnocentrische reden gegeven, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de verkondiging van Netanyahu die oproepen aan Israël om Syrische vluchtelingen op te nemen verwerpt om zo terroristen buiten de poort te houden. Dit bekrachtigd het door de reguliere media gegeven beeld van Israël als de meest vooruitgeschoven post van de westerse wereld, omringt door vijandige onvrije ondemocratische islamitisch fundamentalistische buurlanden, die recht heeft op alle steun van de westerse wereld, waarbij volledig wordt voorbijgegaan aan haar sterk geprononceerde etnonationalistische karakter.

De tweeslachtige wijze waarop joodse belangenorganisaties zich manifesteren en het in de westerse wereld bestaande dominante beeld van Israël als zeldzame westerse parel in het Midden-Oosten die eigenhandig de bedreiging van islamisering trotseert, leidt logischerwijs tot verwarring bij islamkritische civiel nationalisten waaronder journalisten en lezers van DDS en TPO (het is onbekend of ze zich als zodanig identificeren), getuige de reacties onder het al eerder gelinkte TPO-artikel “Joods Wereldcongres: ‘Winst AfD herinnert aan het ergste uit het verleden van Duitsland”.

Laat het volgende duidelijk zijn. Erkenbranders zijn etnonationalisten, dus velen van hen hebben zeker geen problemen met de exclusieve etnostaat Israël, zoals we een etnostaat voor iedere etnische groep toejuichen. Joden hebben net als iedere etnische groep het recht op een eigen natie en belangenorganisaties. Ja Michael van der Galien, zo denken wij er dus over en daar wijken wij niet vanaf, ondanks de in onze ogen zeer onverantwoorde uitlatingen en activiteiten van prominent joodse activisten zoals Barbara Lerner Specter, die nota bene zelf antisemitisme als gevolg van haar eigen activisme incalculeert.

Jan Hollander