Iedereen racist

0
1093

Dit artikel gaat niet over het onderwerp ras op zich, noch over het al dan niet bestaan van rassen. Dit artikel gaat over de term ‘racist’ en wat deze betekent, volgens de etymologische origine van het woord.

Als je enige gedachten, overtuigingen of standpunten hebt aangaande het onderwerp ras, dan ben je een racist. Zelfs als je gelooft dat ras een sociaal construct is of op zijn hoogst een uiterlijk verschijnsel is, zoals huidskleur, dan ben je een racist.

Als je van mening bent dat ras dieper gaat dan dat, dat er psychologische kenmerken voortkomen uit genen, zoals gedrag, creativiteit en intelligentie, binnen raciale groepen, dan ben je een racist.

Op internet gaat er onder nationalisten en conservatieven een gerucht ofwel meme rond dat de term racist voortkomt uit het communistische tijdperk. Dit gerucht wordt verspreid zowel onder blanken die van mening zijn dat ras meer is dan enkel huidskleur (zoals nationalisten) als blanken die niet geloven dat er zoiets bestaat als ras, mensen die zich vaak conservatieven of juist progressieven noemen.

Veel mensen met gedachten over ras stellen “dat ze geen racist zijn, maar een racialist.” of “ik geloof niet in racisme, ik geloof in raciaal separatisme.” of “een racist is iemand die mensen van een ander ras haat, ik voel geen haat tegen andere rassen, ik houd echter enkel van mijn eigen ras.” of “Ik ben geen blanke racist, ik ben een blanke nationalist.” en als laatste “racist is een communistische term, we moeten ons niet laten definiëren door de vijand.” Dit laatste verwijst naar het onjuiste idee dat het woord ‘racist’ bedacht is door (((Leon Trotsky))), geboren als (((Lev Davidovich Bronstein))) om ideologische tegenstanders monddood te maken. Het woord racist is afgeleid van gnasci (Latijn) en betekent geboorte, ras en volk.

Het is simpelweg onmogelijk om de betekenis van woorden te veranderen. Voor veel mensen zijn woorden echter een machtig middel tot emotionele manipulatie, een soort psychologische oorlogsvoering. Uitgemaakt worden voor racist geeft veel mensen een naar gevoel, zodat ze zich dusdanig gaan gedragen dat ze niet kunnen worden uitgemaakt voor racist.

Voor het woord ‘racist’ wordt in woordenboeken meestal de volgende betekenissen gegeven:
1. Persoon die gelooft in racisme, het idee dat bepaalde menselijke rassen superieur zijn aan andere rassen.
2. De overtuiging dat er aangeboren verschillen zijn tussen verschillende menselijke rassen die bepalend zijn voor culturele of individuele prestaties.

Bij racialist is het volgende terug te vinden:
1. De theorie of gedachte dat ras bepalend is voor kenmerken en eigenschappen.
2. Zie racist (Veel talen kennen niet eens een onderscheid tussen racist en racialist)

Deze definities worden met enige regelmaat aangevuld met woorden als vooroordeel, discriminatie, haat en intolerantie.

Als we kijken naar de oorsprong van beide woorden is er tussen ‘racist’ en ‘racialist’ nooit enig verschil in betekenis geweest. Niet vanaf 1871 (eerste gedocumenteerde gebruik racialisme), niet vanaf 1903 (toen racialisme vereenvoudigd werd tot racisme, aldus de Oxford English Dictionary) en heden ten dage niet. Voor het grote publiek, laat staan ideologische tegenstanders, maakt het ook in het geheel niet uit hoe nationalisten zichzelf noemen. Het idee dat wij haatdragend zijn richting uitheemsen staat centraal voor deze mensen, ongeacht welke benaming we gebruiken.

Dit is in zoverre terecht, dat de gedachten van nationalisten in belangrijke mate draaien om raciale kwesties. Cultuurmarxisten hebben volledig gelijk wanneer ze stellen dat mensen die naties in stand willen houden ‘racistisch’ zijn. Zodra je politiek-incorrecte gedachten hebt over ras, staatsinrichting of andere onderwerpen, doet het er weinig meer toe hoe netjes je jezelf verwoord. Sociale uitbanning wacht geduldig op mensen met een politiek-incorrect wereldbeeld. Nationalistische gedachten en de individuen en groeperingen die ze bevorderen, zullen nu eenmaal nooit populair worden bij een elite die streeft naar een multi-raciale maatschappij.

Het ontwijken van de term ‘racist’ is niets anders dan je ideologische tegenstander gelijk geven en hem de controle geven over het discours. Hiermee komen we weer terug bij de conclusie van de tweede alinea: iedereen is een racist (op wellicht extreme nihilisten na). De pro-blanke ‘racialist’ is een racist, evenals de pro-multiculturele (intersectionele) anti-racist. Ook als je stelt dat er maar een ras is, het mensenras, ben je een racist. Dit kunnen we afleiden uit de betekenis van het suffix (achtervoegsel) -ist. Dit is een suffix dat aansluit op werkwoorden die eindigen op -ize (het Engelse authorize, criticize, censorize, sexualize en racialize) of naamwoorden die eindigen op -ism (het Engelse baptism, fanaticism, patriotism, sexism en racism). Het geeft aan dat een persoon iets beoefend, ergens bij betrokken is of bepaalde gedachten heeft: fascist, marxist, calvinist, machinist, violist, analist, lobbyist, alcoholist en ja, ook racist.

Met andere woorden: mensen die zeggen geen racist te zijn, maar wel gedachten of overtuigingen hebben aangaande ras, zijn onwetend of leugenachtig. Ik weet niet wat erger is.

Als autonomist wil ik u op het hart drukken te omarmen wat u bent: een vrij wezen dat doelbewust heeft gekozen voor een groep als Erkenbrand. Een rechtgeaarde ‘racist’ die rekening houdt met de eigenschappen van volkeren. Een persoon dus die in groepen denkt en het nut ziet van terechte vooroordelen, intolerantie en discriminatie. Iemand die vind dat Nederland en in bredere zin Europa, zelf moet kunnen beslissen over haar bevolkingssamenstelling. Iemand die van mening is dat ieder volk recht heeft op een natiestaat.

Daarmee komen we tot het slot van dit artikel waarbij ik u wil vragen: hoe rechtvaardig is het dat men voor ‘racisme’ verantwoording moet afleggen aan de rechter?

 

Isengrim

Dit is een bewerkte versie van een Engelstalig artikel door Brother Ryan. Het oorspronkelijke artikel is te vinden op: http://brotherryan.com/blogs/racist-origin-term.

Alle afbeeldingen zijn afkomstig van wikimedia.org