Hoe vernietigt men een land

5
1132

Wat zijn nu de factoren die leiden tot de ondergang van een land? Hier is al door vele denkers, al vele jaren lang over geschreven. In januari 2012 werd een moedige poging ondernomen door de Brit Paul Weston middels een publicatie op de contrajihadistische website Gates of Vienna. Hoewel ik mij in lang niet alles kan vereenzelvigen met het gedachtegoed van Weston vind ik het een analyse van het cultuurmarxisme die het vertalen en bewerken waard is. Deze bewerking richt zich vooral op het vertalen van het oorspronkelijke artikel naar een Nederlandse context.

Een revolutie is op komst. Het zal geen revolutie zijn zoals die in het verleden. Het zal ontstaan in het individu en met cultuur en het zal de politieke structuur pas met het slotakkoord veranderen. Deze revolutie vereist geen geweld om te slagen en het kan ook niet met geweld tegengehouden worden. Dit is de revolutie van een nieuwe generatie.” – Charles Reich. “The Greening of America.”, 1970.

Iedere generatie beklaagt zich over het verlagen van standaarden en de val van de beschaving. Als we echter kijken naar de geschiedenis dan zijn er daadwerkelijk beschavingen en volkeren ten onder gegaan. Sommigen sterven zelfs uit. Nederland is lang niet meer zo groots als zij ooit was. Is de dagelijks alom aanwezige degradatie het gevolg van goedbedoeld liberalisme of briljant geplande linkse kwaadwillendheid? Wellicht is het een combinatie van beiden. Het is al lang bekend dat links de wens had om de traditionele Nederlandse en in bredere zin, Westerse samenleving te transformeren. Via een campagne van propaganda en hersenspoeling wisten zij de liberalen in de samenleving te verleiden tot een alliantie. Dit was niet zo moeilijk, liberalen laten zich graag misleiden met gemeenplaatsen. Lenin noemde onder andere de liberalen al eens nuttige idioten.

Tijdens en na WOII namen de Sovjets zoveel mogelijk grondgebied in. Letland, Litouwen en Estland verdwenen achter het IJzeren Gordijn, gevolgd door Polen, Hongarije, Roemenië, Tsjechoslowakije, Joegoslavië, Bulgarije en Oost-Duitsland. In essentie viel ieder land binnen de militaire reikwijdte van Moskou onder het bewind van de Sovjet-Unie.

De Sovjet-Unie had de wil om over de hele wereld te regeren. Om die reden werden natiestaten die buiten hun militaire reikwijdte vielen niet afgeschreven maar moesten zij ondermijnd worden door destabilisatie en subversie, om zo op een latere datum alsnog te worden opgenomen in de Sovjet-Unie. De afdeling binnen het Kremlin die deze taak ten uitvoer moest brengen was het Departement van Agitatie en Propaganda. Zij werkten samen met westerse communistische partijen als CPUSA, CPGB en CPN.

Hieraan werd de zogeheten Frankfurter Schule toegevoegd. Een groepering die een enorme sociale druk kon uitoefenen. Allereerst in de VS, later in Europa in de decennia sinds WOII. De Frankfurter Schule werd in 1923 opgericht in Frankfurt door Georg Lukacs. Lukacs was een afgevaardigde van de Komintern, welke op zijn beurt opgericht was in 1919 om “Met alle mogelijke middelen, waaronder de strijdmachten, te vechten voor de omverwerping van de internationale bourgeoisie ten behoeve van de stichting van een internationale Sovjet republiek.” Lukacs stelde zelf als volgt: “Ik zie de revolutionaire vernietiging van de samenleving als de enige oplossing. Een wereldwijde omverwerping van waarden kan niet plaats vinden zonder vernietiging van de oude waarden en de creatie van nieuwe waarden door de revolutionairen.”

In de jaren ’30 van de vorige eeuw werd Lukacs vergezeld door twee andere marxisten, Max Horkheimer en Theodore Adorno. De opkomst van de NSDAP maakte het echter onmogelijk voor de betrokkenen om hun Institut für Sozialforschung voort te zetten, waarop zij in 1933 de wijk namen richting New York. In de jaren ’50 werden de gelederen van de Frankfurter Schule versterkt met Herbert Marcuse. De groep van inmiddels vier mannen en hun handlangers gingen zich inzetten voor een marxistische toekomst van het democratische westen.

De heren bedachten de kritische theorie. Een analytische systematiek gebaseerd op met name de werken van Hegel, Marx en Freud. De kritische theorie is er op gericht om christendom, kapitalisme, autoriteit, familie, patriarchie, moraliteit, traditie, seksuele (zelf)beheersing, loyaliteit, vaderlandsliefde, nationalisme, erfelijkheid, etnocentrisme en conservatisme te verwoesten. Andersom zijn de volgende factoren uitingen van westerse slechtheid: Racisme, seksisme, kolonialisme, nationalisme, homofobie, fascisme, xenofobie en imperialisme.

Herbert Marcuse is waarschijnlijk de meest bekende persoon waarvan niemand ooit gehoord heeft. Zijn boek Eros en Beschaving bepleitte vrije liefde en het Freudiaanse Lustprinzip. Waarbij het instinctief zoeken van plezier en genot en het vermijden van pijn en tegenslag wordt gepropageerd. Dit Lustprinzip moet volgens de gangbare theorie de kern vormen van de persoonlijkheidsstructuur: De identiteit.

De contraculturele ideologie van Marcuse transformeerde de Amerikaanse en westerse maatschappijen die de westerse beschavingen hebben opgebouwd tot een construct wat enkel bedoeld is om deze beschavingen juist af te breken. Veel van de politici die heden ten dage onze landen besturen zongen in de jaren ’70 mee met het door Marcuse geïnspireerde lied: “Hey hey, ho ho, Western Civ has got to go.”

In de jaren ’60 en ’70 ontstond er een cultus rondom Marcuse. Dit was zijn generatie. Alles wat hij zei of opschreef werd serieus genomen, waaronder zijn credo: “Make Love Not War”, maar ook de rest van de Frankfurter Schule’s anti-westerse, contraculturele propaganda. Nooit waren de nuttige idioten rijker in aantal dan toen.

Waarom zijn de slachtoffers van het cultuurmarxisme veelal blanke, heteroseksuele mannen? Het antwoord is dat deze groep mannen diegene zijn die de fundamenten van de westerse beschavingen hebben neergelegd, hierop hebben voortborduurt en door vele, vele jaren lang de ideologieën en structuren opgetuigd die deze westerse beschavingen hebben gevormd en tot grote hoogte gestuwd. Als onze herinnering aan deze grote mannen vernietigd kan worden, evenals de volkeren waaruit deze grote mannen zijn opgestaan, dan kan de gehele westerse beschaving ten gronde gericht worden.

Enkel wanneer wij deze rauwe werkelijkheid zullen erkennen valt te begrijpen waarom de moderne wereld zich zo presenteert in onze dagelijkse levens. De westerse beschaving is niet opeens gek geworden, of spontaan gedevalueerd. Het is niet zo eenvoudig als stellen dat politieke correctheid op hol is geslagen in deze tijden. Het is niet dat wij oud zijn, of terug willen in de tijd, naar een hogere standaard en daardoor niet passen of mee kunnen in deze wereld. De verschrikkelijke waarheid is dat er al vele jaren aan ‘social engineering’ wordt gedaan door een socialistische operatie waar veel planning aan vooraf is gegaan.

Het beste voorbeeld hiervan is dat er vanuit alle hoeken en gaten in de politiek, de intellectuelen en de media schande wordt gesproken over het koloniale verleden van blanke Europese landen. Wij zouden imperialistisch en onderdrukkend zijn, wat ook nog doorklinkt in dwingende blanke (of moet ik witte zeggen?) machtsstructuren. Deze drie groepen zijn tegelijkertijd stil, of juichen zelfs de huidige kolonisatie van blanke landen toe. Dit maakt duidelijk dat er voor deze mensen geen probleem is met kolonialisme an sich, maar met westerse beschaving en met blanke volkeren.

Na het voltooien van De Lange Mars Door De Instituties lag en ligt nog altijd de weg open voor het bedenken, opzetten en ten uitvoer brengen van gestoorde denkbeelden en praktijken. Dit was volgens de cultuurmarxisten ten gunste van het bouwen aan een betere wereld. De Lange Mars Door De Instituties plaatste de cultuurmarxisten aan de top van wat Antonio Gramsci de culturele hegemonie heeft genoemd: De plek van macht in een samenleving of cultuur waarin het geloof, de verklaringen, de beleving, de waarden en de mores worden vastgesteld. Zodanig dat dit de tezamen de dominante ideologie van een samenleving gaat vormen en uiteindelijk de status quo. Op een gegeven moment is deze status quo zo ingebed in een samenleving dat niemand het meer waagt om vraagtekens te zetten bij de gang van zaken. Als die er al zijn, dan denkt men dat er toch niets meer aan te doen is. In het ergste geval is men gaan geloven dat de status quo goed is.

Het oorspronkelijke marxisme wil dit bereiken via een militair-economische machtsgreep. Het cultuurmarxisme heeft dit gedaan via een culturele omwenteling. Cultuurmarxisme past de economische nivelleringsprincipes van het klassieke marxisme toe in een culturele context.

Welke formule wordt gebruikt voor deze vernietiging? Als volgt:

Vernietig de industrie

Wat is het verschil tussen een bloeiend Duitsland en een armlastig Europa? Dat is eenvoudig: maakindustrie. Duitsland maakt producten, een groot deel van de rest van Europa consumeert of biedt diensten aan. Dit is lang niet altijd het geval geweest. Het verlies van Werkspoor, Fokker, Numico en Vanderlande laat zijn sporen na. In de jaren ’50 en ’60 verdween de textielindustrie uit Nederland, in de jaren ’70 en ’80 de scheepsbouwindustrie. Heden ten dage verkeert de glastuinbouwsector in zeer zwaar weer. Wat als men straks loert op onze succesvolle agro-industrie? Nederland dreigt te verworden tot een logistiek doorvoerland en dienstenland waar er centen geteld worden, iedereen elkaar coacht en geschoven wordt met dozen. Een land wat met andere woorden niet in staat is zich te verweren tegen een zeer diepe systeemcrisis van de economie.

De afgelopen jaren zijn er meermaals berichten verschenen dat de maakindustrie in Nederland bloeit en dat de productie hoger is dan ooit. Dit klopt in absolute aantallen. Ook nemen Nederlandse bedrijven inderdaad meer buitenlandse bedrijven over dan andersom. Men vergeet er echter doorgaans bij te vertellen dat Nederland vooral heel veel, vrij kleine specialistische maakbedrijven heeft. Nog altijd zijn er scheepswerven die razend knap ontworpen individuele (of kleinseriële) schepen bouwen voor heel specifieke taken. De Nederlandse maakindustrie is er een van nichebedrijven. De bedrijven die voorheen vele mensen van werk konden voorzien en massaproductie konden draaien in grote industrieën zijn verdwenen.

Vernietig het onderwijs

Eens in de zoveel jaar staat er in het onderwijs weer iemand op die het ei van Columbus heeft gevonden: tijd voor een hervorming!

In het klaslokaal komt de kritische theorie pas echt tot functionele wasdom. Hier richt zij de meeste schade aan omdat zij al op jonge leeftijd in het kinderbrein wordt ingeprent. Wat blank is, wordt onderworpen aan censuur, laster en negatieve beoordeling. Wat exotisch is staat voor spanning, ruimdenkendheid en creativiteit. Oude, waardevolle kennis wordt belachelijk gemaakt, vervormd, tot in schadelijke mate samengevat of dusdanig uitgelegd dat alle oorspronkelijke betekenis verloren gaat. Scholieren en studenten groeien op met het idee dat Michiel de Ruyter niet meer was dan een ordinaire zeerover die slaven verhandelde.

We blijven achter met een leger aan universitair opgeleiden met 2 of zelfs 3 afgeronde maar niet zelden onzinnige studies die geen echte kennis en kunde bieden. Mensen die met hun handen werken worden uit de markt gedrukt door buitenlanders die het werk voor minder geld doen.

Vernietig het kerngezin

Feminisme wordt veelal beschreven als een oorlog tegen mannen en mannelijkheid, maar het is meer dan dat. Het is een oorlog tegen het kerngezin. Een gezin met een vader, moeder en kinderen is doorgaans zelfredzaam en daarom minder afhankelijk van de overheid. Alle serieuze studies wijzen uit dat kinderen het beste opgroeien met een vader en een moeder binnen een traditioneel gezin. Socialisme draait om overheidscontrole, dus moet de familie kapot. Dat het gevolg daarvan vaderloze gezinnen en door criminaliteit, alcohol of drugs geruïneerde kinderen die overleven op overheidssteun doet er voor hen niet veel toe. Diverse vrouwelijke communisten verwezen naar de volgende tekst van Friedrich Engels als basis voor hun feministische ideologie: “De moderne familie is gebaseerd op de onvrijwillige slavernij van de vrouw. Binnen de familie stelt hij de bourgeois voor en belichaamt zij de proleet.”

De radicale anarchocommuniste Germaine Greer schreef over dit onderwerp in haar boek, the Female Eunuch, het volgende: “De bevrijding van de vrouw zal, wanneer het ook het patriarchaat afbreekt, een noodzakelijke machtsstructuur van de staat afbreken. Laten wij ons hiervoor inzetten.”

Tot slot plaatsen gehersenspoelde westerse vrouwen abortus en carrières voor het moederschap waardoor de volgende generatie vele procenten kleiner is dan de generatie van de vrouw zelf. Hiermee zal ook de betaalbaarheid van Europese maatschappijen op termijn niet meer houdbaar zijn.

Vernietig religie en spiritualiteit

Alle grote beschavingen zijn opgebouwd op basis van een religie. Iedere historische beschaving is gestart als een theocratie. De Europese beschavingen zijn grotendeels gebaseerd op het christendom, die op haar beurt werd gebouwd op basis van de diverse heidense gebruiken in Europa. Om westerse beschavingen te vernietigen moeten daarom eerst haar religieuze en spirituele pilaren ondermijnd worden.

Karl Marx stelde het volgende: “De sociale principes van het christendom prediken lafheid, zelfhaat, schaamte, onderwerping en zuinigheid. Religie is de zucht van het onderworpen creatuur, het hart van een harteloze wereld en de ziel van zielloze omstandigheden. Het is het opium van het volk.”

De Tien Geboden werden door de communisten gezien als een vorm van klassenmoraliteit. Anatole Lunarcharsky, Volkscommissaris van Onderwijs zei het volgende: “We haten christenen en het christendom. Ze preken over liefde voor je naasten en genade, wat lijnrecht tegenover onze principes staat. Christelijke liefde is een obstakel voor de ontwikkeling van de revolutie. Wat wij willen is haat, alleen dan kunnen wij de wereld veroveren.”

Ik hoop dat u als lezer duidelijk wordt waarom christendom en haar volgelingen regelmatig mikpunt zijn van fysieke, bestuurlijke of ideologische aanvallen, spot, inperking van vrijheden en toenemende verwijdering uit het openbare leven. Onderwijl krijgt een religie die dezelfde hatelijkheid en genadeloosheid deelt als het communisme, te weten de islam, steeds meer ruimte verkrijgt. Dit maakt ook duidelijk hoe het mogelijk is dat Mohammedanen, radicale feministen en antifascisten samen kunnen demonstreren op straat: Ze zijn verenigd in hun afkeer van de blanke samenleving.

Vernietig moraliteit

Religie is een belangrijke drager van moraliteit, maar niet de enige. Om die reden is het moreel relativisme bedacht. Een uitgangspunt waarbij er niet zoiets is als absolute waarheden of onwaarheden, geen goed of slecht. De waarde en waarheid van alles wordt bepaald door cultuur, is historisch gekleurd en gebonden aan het individu. Lenin was hierin al heel pragmatisch: “Moraliteit is alles wat de revolutie bevorderd.”

Moreel relativisme houd in dat mensen verontwaardigd reageren als je zegt dat de westerse beschaving superieur is aan de andere. Ook is volgens moreel relativisme de negatieve invloed die allochtonen hebben om de criminaliteitscijfers het gevolg van een onderdrukkende blanke meerderheid die allochtonen arm houd en ligt dat niet aan de desbetreffende groepen zelf.

Moreel relativisme geeft ‘links’ ook ten alle tijden gelegenheid om slachtoffer te spelen, maar tegelijkertijd de morele superioriteit op te eisen, terwijl zij ook nog eens in de posities van macht verkeren. Dit terwijl het onmogelijk is om zowel de leitkultur als de contracultuur te zijn.

Het heeft iets komisch om op te moeten merken dat de elite en hun slippendragers nu schande spreken over nepnieuws. Een fenomeen wat duidelijk is voortgekomen uit moreel relativisme. Wat de cultuurmarxisten willen is een wereld waarin niet getwijfeld wordt aan hun ‘waarheden’, maar verder alles ter discussie mag staan. Het huis moet tenslotte altijd winnen, nietwaar?

Vernietig de gemeenschap

Gemeenschappen zijn een bundeling van families en vormen het fundament van de natiestaat. Het is slechts een schaalvergroting: Familie, gemeenschap, gehucht, dorp, stad, land en tot slot natiestaat. Hechte gemeenschappen hebben de mogelijkheid zich te verzetten tegen de staat, dus moeten ook zij kapot.

Hoe gaat men te werk? Richt kenmerkende traditionele architectuur ten gronde en bouw in plaats daarvan onpersoonlijke en ontzielde rijtjeshuizen, eindeloze rijen flats, multiculturele gebouwen en modernistische architectuur. Sluit ook lokale scholen, sportverenigingen, ziekenhuizen, horeca, bedrijfjes. In plaats hiervan centraliseert het leven zich in grote steden met gebouwen en de daarin gehuisveste diensten op steeds grotere schaal (denk aan de buurtsuper die verdwijnt, waarop je 30 km verder moet reizen voor een nieuw uit de grond gestampte ‘megastore’). Uiteraard worden al deze gecentraliseerde organisaties bemenst met identiteitsloze bureaucratische mannen en vrouwen in pak.

Vernietig het milieu

Vervuil het voedsel, vervuil het water, kap de bossen, bedreig dier- en plantsoorten met uitsterven. Zet ook niet in op nuttige en op termijn veel goedkopere en schone alternatieve energiebronnen die de westerse wereld onafhankelijk zou kunnen maken van olie. De gemeenschap is gebonden aan haar leefomgeving. Hoewel de mens de meest ontwikkelde levensvorm is op aarde, kan zij zich niet onttrekken aan de levenskringloop. Wordt dit vergeten, dan komen we op termijn terecht in een grauwe, totaal vervuilde wereld waarin er oorlog gevoerd zal worden om schoon bronwater.

Vernietig de middenklasse

De middenklasse is de motor van iedere functionerende samenleving. Middenklassers betalen veruit het grootste deel van de belastingen, zijn actief in het verenigingsleven, nemen zitting in belangengroepen, voeren actie tegen onrecht, halen onderling geld op om hulpbehoevenden te steunen, doen aan vrijwilligerswerk en zijn in staat om bedrijven te starten. Dit maakt hen zeer zelfredzaam. Dit maakt hen ook een gevaar voor een totalitaire staat. Meer dan wie of wat dan ook wordt de middenklasse gelijkgeschakeld met de bourgeoisie, zowel ideologisch als financieel. Om die reden moeten zij kapot worden gemaakt volgens de cultuurmarxisten.

Vraag je eens af hoe het kan dat geen van de partijen in de Nederlandse democratie een echte middenklassepartij is.

Vernietig de arbeidersklasse

Hoewel de middenklasse de zwaarste financiële lasten moet dragen, is het de arbeidersklasse die actief en direct bedreigd wordt in haar voortbestaan middels het cultuurmarxistische instrument van immigratie. Het is de arbeider die de statistisch veel meer criminele buitenlanders in zijn eigen wijk tegenkomt en met die groep concurreert om werk wat steeds slechter wordt beloond.

Bouwvakkers of truckers uit het Oostblok zijn bereid om voor de helft van het salaris van een Nederlander te werken. Dit stelt hen niet in staat om een hypotheek te krijgen waardoor de oostblokkers met 10 á 15 man in een woning verblijven. Dit houden zij enkele jaren vol om vervolgens in het eigen land jaren vooruit te kunnen met het verdiende geld.

De elite en de bovenklasse vinden de instroom van laagbetaalde immigranten wel prima. Niet zelden profiteren zij daar zelfs direct van. Dat zij daarmee een werkloze onderklasse in de samenleving creëren doet hen weinig. Helaas heeft de onderklasse steevast de neiging om te stemmen op partijen die hen duperen omdat het verschil tussen uitkering en laagbetaald werk inmiddels dusdanig gering is dat iedere motivatie tot verandering in het leven alleen nadelig kan uitpakken voor de onderklasse.

Vernietig de natiestaat

1. Neem deel aan allerlei supranationale organisaties, stel van bovenaf de regels zo op dat hervorming, uittreding of ontmanteling van deze organisaties nauwelijks mogelijk is. Zorg ervoor dat deze supranationale organisaties leidend zijn in besluitvorming, zelfs over interne kwesties van natiestaten.

2. Voer een monistisch rechtstelsel in vanuit de voornoemde supranationale organisaties en ontneem onder het mom van ‘bevordering van de internationale rechtsorde’ in toenemende mate iedere mogelijkheid van een natiestaat om zelf te beschikken over haar ontwikkelingen en aangelegenheden.

3. Hef in feite de Europese binnengrenzen op met het Schengenverdrag. Eenmaal binnen, kan iemand er niet makkelijk meer worden uitgezet.

4. Versoepel regelgeving voor de globalistische multinationals, d.w.z. de internationalistische oligarchie. Dit maakt het voor deze oligarchie mogelijk om hele samenlevingen economisch uit te buiten zonder al te veel verantwoording af te hoeven leggen aan de bevolking. Politici? Die zijn door lobbyisten beïnvloed of in het ergste geval om- of opgekocht.

5. Promoot de multiculturele samenleving op allerlei manieren, maak hiervoor gebruik van een drietrapsraket van blanke onderdrukkers, donkere slachtoffers en een gevarieerde populatie van helpers. Dit noemt men ook weleens de zieligheidsindustrie.

Segrereer de generaties

Een kleinzoon zei ooit tegen zijn oma, toen er een duidelijke generatiekloof ontstond gedurende een gesprek: “Ik ben van een andere generatie.” Oma antwoordde hierop met: “Nee, ik ben van een andere beschaving.”

In Afrika en Azië worden ouden van dagen gerespecteerd om hun wijsheid en levenservaring. In het westen worden zij belachelijk gemaakt, terzijde geschoven of dagenlang in vochtopnemende luiers vastgehouden op hun kamers in een verpleeghuis. Ouderen zijn van een pre-revolutionair tijdperk. In de media en het onderwijs, alsmede andere organisaties zijn vooral post-revolutionaire personen aan zet. Zij zetten grotendeels in op beïnvloeding van hun eigen generatie en willen de band tussen jong en oud breken. Ouderen kunnen met hun levenservaring een stem van rede en waarschuwing zijn voor een jongere generatie die dreigt noodlottige fouten te begaan.

Propageer het idee van comformisme en individualisme

Is er ooit een jonge generatie geweest die het zo eens was met elkaar? Nagenoeg iedereen is politiek correct. Deze generatie is geconditioneerd om zichzelf te zien als individuen i.p.v. onderdeel van een gemeenschap. Een opgeblazen en onverdiend hoge eigenwaarde fungeert als kers op de taart. Hoewel deze generatie denkt zeer individueel te zijn houden heel veel mensen in grote lijn dezelfde mening erop na over vele thema’s.

Een conformistische kudde is gemakkelijk te controleren, zeker wanneer de mentaliteit van deze kudde gericht is op cultuurmarxistische ideologie. Deze ideologie, die op op het eerste oog vol van compassie lijkt is dit in feite niet. Het is namelijk een ideologie die leidt tot onmiddellijke culturele vernietiging en uiteindelijk tot raciale ondergang.

Het doet mij denken aan een citaat van de Schotse rechter en historicus Alexander Tytler, naar het schijnt een man die de kunst van het memen al vroeg in de vingers had:

Van horigheid naar spiritualiteit, van spiritualiteit naar moed, van moed naar vrijheid, van vrijheid naar overvloed, van overvloed naar gemakzucht, van gemakzucht naar apathie, van apathie naar afhankelijkheid, van afhankelijkheid naar horigheid.”

Creëer anarchistische jeugd

Verwijder tradities en taboes uit de samenleving. Verklaar discipline in het onderwijs tot ouderwets, of in extremere zin, tot een vorm van kindermishandeling. Bagatelliseer heteroseksuele relaties tot een van de mogelijke keuzes in leefstijl. Ga ook door op de lijn van vrije liefde: Overspoel samenlevingen met allerlei soorten pornografie, sta seksueel getinte reclames of producties van beroemdheden toe, biedt abortus aan bij tienermeisjes zonder medeweten van hun ouders. Verspreid de boodschap dat het stoer is om veel seksuele veroveringen te hebben of veel seksuele ervaring op te doen voor het huwelijk.

Tot slot, stel dat het individu belangrijker is dan de gemeenschap, plezier belangrijker is dan verantwoordelijkheid, maak ik en nu sleutelwoorden in de samenleving en verklaar woorden als opofferingsgezindheid, spaarzaamheid, verantwoordelijkheid, eer, moraliteit, waarheid, eerlijkheid, inzet, fatsoen en vaderlandsliefde tot ouderwets.

Vernietig de concurrentiepositie

Egalitarisme en gelijkheid zijn woorden die veel worden gebruikt om de standaarden van eigenlijk alles continu te verlagen. Dit is namelijk makkelijker dan iedereen mee omhoog trekken, of eerlijk te zijn en te zeggen tegen iemand of een groep mensen: Dit kun je niet aan, maak een andere keuze. Alleen in het westen wordt egalitarisme als iets goeds gezien en wordt mislukking toch beloond. De werkelijkheid is dat de natuur competitie beloond.

Vernietig democratie

Vele Europese landen zijn geen democratieën meer, maar geografische gebieden die geleid worden door een vazalregering van de EU. De EU wordt geleid door zevenentwintig Eurocommissarissen die nooit verkozen zijn en ook nooit met een gang naar de stembus uit het pluche kunnen worden gewipt. Eens in de vier jaar hebben wij de luxe om te stemmen op wie er de komende vier jaar mag doen alsof hij of zij de touwtjes in handen heeft. Nooit is er ook maar één Europees volk de vraag voorgelegd of zij hun land wilden veranderen in een multi-etnisch, multicultureel oord. Waarschijnlijk omdat het antwoord nee zou zijn geweest.

Introduceer massaimmigratie

De arbeidersklasse keerde de socialistische partijen de rug toe toen zij simpelweg teveel begonnen te verdienen om nog langer afhankelijk te zijn van deze partijen. Dit zorgde er ook voor dat de lang gekoesterde socialistische wens van een proletarische revolutie in het westen nooit tot stand is gekomen. Het bleek daarom noodzakelijk om een nieuw onderdrukt proletariaat te importeren. Nooit eerder was er zo’n enorme hoeveelheid mensen van buiten Europa die richting Europa trok om zich daar te vestigen.

Multiculturalisme is ontworpen om ieder gevoel van vaderlandsliefde weg te nemen bij de oorspronkelijke bevolking. Tegelijkertijd worden buitenlanders juist gepamperd en mogen zij hun eigen culturele gebruiken behouden. Dit levert altijd wrijving op. Het gebrek aan succes onder buitenlanders zou te wijten zijn aan historische blanke onderdrukking en institutioneel racisme. Dit maakt buitenlanders wraakzuchtig, verenigd, woedend en sterk.

Multiculturalisme wakkert schuldgevoelens aan bij blanken en dringt een cultuur op van verontschuldiging, verdeeldheid en zwakte aan blanke mannen, vrouwen en kinderen.

In vele Europese landen zijn blanke kinderen al in de minderheid. Steeds vaker zijn er klassenfoto’s met grotendeels gekleurde kinderen. Blanken zullen in Europa naar verwachting een een steeds minder groot percentage van de bevolking vertegenwoordigen. De bevolkingsgroei zal zelfs grotendeels door migratie gerealiseerd worden. Blanke stellen krijgen te weinig kinderen om zichzelf statistisch te vervangen, terwijl buitenlanders iedere generatie significant vermeerderen in aantal. De slotsom is eenvoudig wanneer gekeken wordt naar richtlijnen van de VN: Een genocide op blanken is gaande.

Houd de bevolking afgeleid

Met andere woorden, geef het volk brood en spelen. Kijk naar wat er wordt uitgezonden op tv, gepubliceerd in kranten. De effecten zijn destructief. Velen zijn een wereld ingezogen van verering van beroemdheden, sport kijken (en zelf te weinig bewegen), tv-formats zoals talentenjachten, roddel en achterklap. Het gevolg hiervan is dat mensen doorgaans geen enkele interesse hebben in zaken die er werkelijk toe doen.

Breek het verzet van de oorspronkelijke bevolking

Sommige mensen kijken door de façade heen en verzetten zich actief tegen de valse leer van het cultuurmarxisme. Zij spreken zich uit, of verrichten acties tegen territoriale, raciale en culturele onteigening. Om deze mensen klein te krijgen zijn er vele wetten opgesteld die hun daden van verzet strafbaar maken. Daarom is er onder de nieuwe definitie tegenwoordig overal racisme te bespeuren bij blanken. Buitenlanders? Die kunnen vanuit hun cultuur niet racistisch zijn, lees daarvoor het kopje met daarin de passages over moreel relativisme nog maar eens terug.

Critici zullen nu lachen, of de wenkbrauwen fronsen. Dit is de tekst van een aluhoedje, een gekkie op de uiterst ‘rechtse’ flank van het politieke spectrum. Cultuurmarxisme is een complottheorie! De feiten, zijn echter de feiten. Communisten willen het westen kapotmaken, de kritische theorie van de Frankfurter Schule is nu de leidende ideologie binnen onderwijs en media, men heeft samenleving ingrijpend veranderd via massaimmigratie, onze maakindustrie is vernietigd, evenals ons onderwijs en tot slot waren de mensen die hierachter zaten marxisten of nuttig idiote liberalen.

Iedere individuele factor die is genoemd kan een land op termijn ruïneren. Het is echter de combinatie van factoren die een enorme versnelling teweeg kan brengen zoals we die heden ten dage ervaren. Iedereen ouder dan 50 jaar zal je kunnen vertellen dat dit niet meer het land is zoals het land waarin zij zijn opgegroeid.

Na vele jaren van anonimiteit, vernedering en mislukking zijn de reactionairen de rug aan het rechten, dit keer onder de noemer alt-rechts, een bundeling van ideologieën. Ik laat bewust de term reactionairen vallen, omdat het een reactie is op de ellendige situatie in blanke landen. De behoefte om onze samenlevingen schoon te vegen groeit met de dag. Voeg u daarom bij de enige potente contracultuur die het westen nog telt.

Isengrim

5 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Willeke
Gast
4 jaren geleden

Scherp en goed geschreven.

Erwin
Gast
4 jaren geleden

Dit stuk omschrijft mijn gevoelens van de afgelopen 15, 20 jaar. Bijzonder goed verwoord en ik weet zeker dat er héél veel Nederlanders zijn die zich hierin herkennen!

Borislav
Gast
4 jaren geleden

Een sterk stuk van Isengrim. Weerlegt duidelijk de notie van Rabiaat Links dat “cultuur marxisme een extreemrechtse mythe is”.

marinus
Gast
4 jaren geleden

Geweldig stuk recht voor zijn raap,helemaal waar.

Esther
Gast
3 jaren geleden

Scherp en verhelderend.