Een reële kijk op raciale verschillen

0
1263

Voordat men spreekt over specifiek beleid omtrent ras, moet men eerst kijken naar de onderliggende ideeën die worden meegenomen in zulk beleid. Sinds het midden van de jaren 60 zijn de meeste westerse landen een pad ingeslagen van massa-immigratie en raciale integratie. Dit beleid is gebaseerd op het idee dat er geen significante aangeboren verschillen zijn in het brein tussen verschillende rassen. Fysieke oppervlakkige verschillen zoals huidskleur zijn oké, maar het brein verboden gebied. Meer dan 50 jaar later heeft het beleid dat op dit idee gebaseerd is compleet gefaald.

De termen “niet-westerse allochtoon” die het CBS tot voor kort behandelde komt toevallig vrijwel overeen met de niet-blanke bevolking in Nederland. Niet-westerse allochtonen zijn 12,35% van de bevolking. Slechts 9% van de niet-westers allochtone leerlingen behaalt een Cito-score die vwo aangeeft, tegenover 20% van de autochtone leerlingen. Bijna de helft van de niet-westers allochtone kinderen behaalt een Cito-score die vmbo met basis- of kaderberoepsgerichte leerweg aangeeft. Bij autochtonen is dat bij 27% van de leerlingen het geval. Westers allochtone leerlingen (bijvoorbeeld kinderen van Duitse, Belgische of Engelse ouders) behalen ongeveer dezelfde score als autochtone kinderen(1).

Niet-westerse allochtonen zijn zwaar oververtegenwoordigd in de onderste inkomensgroep. De hoogste inkomensgroep, die uit meer dan 87,5% autochtonen en 9,5% westerse allochtonen bestaat(2), betaalt bijna 50% van de belastingen(3). De laagste inkomensgroep die 29% niet-westers allochtoon is(2), betaalt slechts 4%.(3) Het gemiddeld inkomen van de totale niet-westerse allochtone bevolking is €14700,- op jaarbasis, voor autochtonen is dit €24600,-(4). Niet-westerse-allochtonen hebben 51,75% van bijstandsuitkeringen(5) en hebben gemiddeld 13% hogere zorgkosten(6). Niet-westerse allochtonen zijn 22,68% van alle werklozen(7), 15,2% van niet-Westerse allochtonen is werkloos, ten opzichte van 5,6% van autochtonen(8).

Er is sterke aanleiding om te vermenen dat er zonder niet-westerse allochtonen in Nederland er ook geen begrotingstekort zou zijn geweest in sommige jaren in de laatste 10 jaar, omdat niet-westerse allochtonen zo oververtegenwoordigd zijn in de twee hoogste kostenposten van de staat, namelijk zorg en sociale zekerheid. Daartegenover staat dat ze zeer weinig bijdragen aan alle vormen van belasting in Nederland.

Als niet-westerse allochtonen een eigen land zouden moeten vormen met de Nederlandse wetgeving en verzorgingsstaat, maar zonder westerse allochtonen en autochtonen, zou dat land economisch compleet onhoudbaar zijn en zou er relatief veel criminaliteit zijn(9). Staatsvorm en demografie zijn daarom niet van elkaar te scheiden.

Deze economische kloof tussen rassen bestaat overal. In Zuid-Amerika staan blanken en eventuele Oost-Aziaten gemiddeld aan de top, Indianen en mestiezen ergens in het midden en zwarten ergens onderaan. In geen enkel Zuid-Amerikaans land verschilt deze rangorde(10). Het idee van een functionele multiraciale staat is dus bij elke objectieve maatstaf al gefaald. Raciale integratie gebeurt niet, als je de 3e wereld importeert, word je de 3e wereld.
Gezien deze gefaalde pogingen zou je denken dat het tijd is om de onderliggende veronderstelling van gelijkheid te herzien. Het is eigenlijk een zeer vreemde veronderstelling. Allereerst kan je iemands genetische afkomst herleiden uit de vorm van hun hersenen. Zo blijkt uit een wetenschappelijk artikel van Current Biology, getiteld “Modeling the 3D Geometry of the Cortical Surface with Genetic Ancestry” Citaat: “Onze gegevens tonen aan dat de unieke winding van gyri en sulci, nauw afgestemd zijn op genetische afkomst. De geometrie voorspelt accuraat de genetische achtergrond van elk individu, zelfs in een bevolking die gevormd is door golven van migratie en genetische vermenging(11).” Een wetenschappelijk artikel van BioMed getiteld “Different level of population differentiation among human genes” toont aan dat genen gerelateerd aan de hypofyse, de patroonvorming van de neurale buis, de ontwikkeling van de achterhersenen, de regulering van neuron differentiatie en de neuro-ontwikkeling meer differentiëren tussen rassen dan de genen gerelateerd aan huidpigment. Dus genetisch gezien is er tussen rassen meer verschil in de hersenen dan er verschil is in huidskleur. Enkel kijkend naar de genetische opbouw zou het makkelijker zijn om mensen op ras te onderscheiden op basis van hersenen dan op basis van huidpigment(12). Een meta-analyse uit 2007 liet zien dat de omvang van het brein 82% erfelijk is(13).

Gegeven het feit dat je iemands ras kan onderscheiden op basis van de vorm van hun hersenen en het feit dat sommige genen betrokken bij neuro-ontwikkeling meer onderscheid vertonen tussen rassen dan genen betrokken bij huidpigmentatie, kun je heel moeilijk veronderstellen dat er gelijkheid is in cognitieve eigenschappen. Nog kortgeleden was er een wetenschappelijk artikel gepubliceerd dat aantoont dat je iemands vijf persoonlijkheidsdimensies, ook wel Big Five genoemd, kunt voorspellen op basis van de vorm van hun hersenen en de hersenwinding(14).

Veel mensen hebben problemen met IQ-testen. IQ is een betere voorspeller van prestaties op het werk(15) en levenslang inkomen dan opleidingsniveau(16). Mensen gebruiken graag opleidingsniveau om de verschillen tussen groepen uit te leggen, terwijl IQ eigenlijk nog beter is. IQ komt ook sterk overeen met hoe intelligent iemand beschouwd wordt door zijn omgeving(17). Een ander onderzoek liet zien dat in groepsverband, in de eerste interactie de hoeveelheid die iemand sprak vooral bepaalde hoe intelligent diegene beschouwd werd, maar na veel meer en langere interacties bleken degenen met het hoogste IQ als meest intelligent beschouwd te worden(18). Het culturele vooringenomenheidsargument in IQ-testen is iets dat intelligentie onderzoekers, althans op enquêtes, niet serieus blijken te nemen(19). De raciale kloof in IQ is kleiner op het gebied van ritmiek, verbale intelligentie en informatie testen dan de kloof op de meer abstracte visuele, ruimtelijke en redeneer testen(20). Opstellers van een IQ test lieten experts de vragen kiezen waarvan zij dachten dat er culturele vooringenomenheid in zat. In de uitkomsten van de uitgekozen vragen zat gemiddeld een kleinere raciale kloof dan in de totale uitkomst van de test(21). Wereldwijd komt de raciale IQ-kloof overeen met de economische draagkracht van verschillende rassen binnen een land. Raciale IQ-kloven bestaan overal, zwarten in het Verenigd Koninkrijk hebben een gemiddeld IQ rond de 86, zwarten in de Verenigde Staten ongeveer 85(22) en zwarten in Nederland ook rond de 85(23). Gemengde populaties hebben een gemiddeld IQ-score intermediair tussen hun raciale compositie. Niet alleen zijn hun totale IQ-scores intermediair, maar ook het patroon is intermediair. Europeanen doen het bijvoorbeeld beter op verbale IQ-testen, dan Oost-Aziaten, maar Oost-Aziaten doen het beter op de rest van de IQ-test. Gemixte Europees-Oost-Aziatische mensen, ook wel “Euraziërs” genoemd, hebben een hoger verbaal IQ dan Oost-Aziaten, maar een lager verbaal IQ dan Europeanen. Hun totale IQ-score zit tussen Europeanen en Oost-Aziaten in. Dus niet alleen de score is intermediair, maar het patroon ook(24).

Men gooit het graag op armoede, maar armoede is geen goede uitleg, omdat relatief armere mensen in Oost-Europa hoger scoren op de IQ-test dan Afro-Amerikanen en Afro-Amerikanen in de hoogste inkomensgroep nauwelijks hoger scoren dan blanken in de onderste inkomensgroep(25).

Tweelingsstudies laten ook zien dat kinderen die in een arm gezin geadopteerd worden geen hoger gemiddeld IQ hebben dan kinderen die in een rijk gezin geadopteerd worden. Deze kinderen delen geen genen van de ouders. Arme biologische kinderen daarentegen hebben wel een lager IQ, omdat een laag IQ over het algemeen tot armoede leidt, niet andersom dus(26).

Een bekende studie van Putnam uit 2007 liet zien dat diversiteit in een samenleving mensen ongelukkig maakt en het onderling vertrouwen onder zowel de autochtonen als de allochtonen verlaagt(27). Een studie gedaan in Nederlandse gebaseerd op die van Putnam liet zien dat hoe diverser een buurt was, hoe minder mensen hun buren vertrouwde(28). Een gezonde samenleving vereist hoog onderling vertrouwen onder een bevolking.

Op de werkvloer gaat onderling vertrouwen ook achteruit dankzij diversiteit(29). Niet alleen onderling vertrouwen wordt geschaad, maar ook productiviteit gaat erop achteruit. Uit een studie uit 2007 blijkt dat productiviteit in een bedrijf achteruit gaat naarmate raciale diversiteit toeneemt(30). Een studie uit 2012 vond dezelfde negatieve relatie tussen diversiteit en productiviteit in een bedrijf(31). Voor grote bedrijven die op winst gericht zijn is dit reden genoeg om een bedrijf homogeen te houden en allochtone sollicitanten met een voldoend cv te weigeren.

Voor scholen is diversiteit ook zeer nadelig. Allochtone leerlingen pesten gemiddeld vaker(32). Een studie onder vijfduizend kinderen in de verenigde staten liet zien dat kinderen vaker gepest werden door iemand van een ander ras dan dat ze bevriend waren met iemand van een ander ras, dat zwarten en latino’s vaker pesten, dat blanken vaker slachtoffer zijn van pesten, dat zwarten het vaakste pesten gevolgd door latino’s, dat zwarten en latino’s met pesten meer aanzien kregen dan blanken en dat rekening houden met socio-economische status, familieconflicten, probleemwijken, lage cijfers, depressie en aanzien van autoriteit vrijwel niks deed om de raciale kloof in het pesten te dichten(33). Een andere studie liet zien dat blanke kinderen die naar diverse scholen gingen een veel hogere kans hadden om gepest te worden dan blanke kinderen die naar overwegend blanke scholen gingen(34). In het Verenigd Koninkrijk pesten niet-blanken ook vaker, de studie liet zien dat de proporties van blanken die gepest werd door zwarten relatief erg overeen kwamen met de cijfers uit de VS(35). Data van het Amerikaanse departement voor onderwijs laat zien dat latino’s en zwarten vaker geschorst worden en vaker vechten (buiten school of op school)(36). Een rapport van hetzelfde departement liet zien dat op diverse scholen; leraren vaker worden uitgescholden, er meer spanning is tussen rassen, er meer verstoring is tijdens het lesgeven, leerlingen minder respect hebben voor leraren, er vaker bendes vormen, extremisme onder groepen op school toeneemt en er meer ernstige gewelddadige delicten zijn(37). Dit allemaal is een zeer goede reden om uw kinderen naar een witte blanke school te sturen.

Liberalen en socialisten spreken graag over ras, maar al deze discussies zijn compleet onzinnig zolang we niet vaststellen waar we over praten. Wanneer progressieve mensen het over een “discussie over ras/racisme in Nederland” hebben bedoelen zij dat blanke mensen van niet-Nederlanders moeten aanhoren hoe racisme werkt en wat het precies is. Enige tegenspraak wordt weggezet als racisme of als de “boze witte man”.

Niet alleen is het onzinnig, het is krankzinnig om over ras te praten zonder genetische verschillen mee te nemen in de discussie. Op basis van de feiten verwacht ik dat een daadwerkelijke discussie waarin genen wel meegenomen worden slechts één uiteindelijke conclusie zal hebben, dat een multiculturele/multiraciale samenleving en integreren in het algemeen onmogelijk zijn en verre van de optimale manier zijn om een samenleving in te richten.

 

[1]                      https://www.cbs.nl/-/media/imported/documents/2008/22/2008-k2v-4p07art.pdf

[2]                      https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/47/inkomen

[3]                      https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/26/lage-inkomens-betalen-relatief-veel-indirecte-belasting

[4]                      http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70957ned&D1=1&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0,47-48,51&D6=l&HDR=G5,G3,G4&STB=G1,G2,T&VW=T

[5]                      http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82016NED&D1=0&D2=0,7-9&D3=l&HDR=T,G2&STB=G1&VW=T

[6]                      http://www.elsevier.nl/nederland/article/2015/08/allochtoon-gaat-vaker-naar-arts-maakt-hogere-zorgkosten-2673973W/

[7]                      http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81075ned&D1=0&D2=0&D3=0,3-5&D4=l&HDR=T,G1&STB=G3,G2&VW=T

[8]                      https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2016/21/werkloosheid-naar-herkomst

[9]                      http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81947NED&D1=27-53&D2=0&D3=0&D4=1%2c3-4&D5=l&HDR=G2%2cG1%2cG3%2cG4&STB=T&VW=T

[10]                      https://www.demographic-research.org/volumes/vol31/24/31-24.pdf

                http://www.unz.org/Pub/MankindQuarterly-2001q1-00017

[11]                      http://sci-hub.cc/10.1016/j.cub.2015.06.006

[12]                      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3032687/

[13]              https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17415783

[14]                      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28122961

[15]                      http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=1998-10661-006

                http://maamodt.asp.radford.edu/PSYC%20651/Huffcutt%20&%20Arthur%20(1994)%20Interview.pdf

[16]                      http://www.emilkirkegaard.dk/en/wp-content/uploads/Intelligence-and-socioeconomic-success-A-meta-analytic-review-of-longitudinal-research.pdf

“The Scientific American Book of the Brain” p. 65

[17]                      http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/per.799/abstract

[18]                      http://neuron4.psych.ubc.ca/~dpaulhus/research/SHYNESS/downloads/JPSP%2097%20with%20Morgan.pdf

[19]                      http://www.sciencedirect.com.sci-hub.io/science/article/pii/S0160289608000305

[20]                      “A Question of Intelligence: The IQ Debate in America” (New York: Birch Lane, 1992), p. 150-153

[21]                      http://arthurjensen.net/wp-content/uploads/2014/06/Black-White-Bias-in-Cultural-and-Noncultural-Test-Items-1987-by-Arthur-Robert-Jensen-Frank-C.-J.-McGurk.pdf

[22]                      https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/sat/total-group-2015.pdf

                http://www.iqcomparisonsite.com/SATIQ.aspx

[23]                      Te Nijenhuis, 1997 http://dare.uva.nl/search?identifier=34ebbe0d-e727-4fc1-ac85-14cb2a8782cc

                https://lesacreduprintemps19.files.wordpress.com/2012/11/lynn-race-differences-in-intelligence.pdf

[24]                      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1448064/

[25]                      http://www.jbhe.com/latest/index012209_p.html

                http://www.jbhe.com/features/49_college_admissions-test.html

[26]              http://sci-hub.tw/10.1007/s10519-007-9142-7

[27]                      http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9477.2007.00176.x/pdf

[28]                      http://www.eui.eu/Documents/RSCAS/Research/MWG/200708/MWG2008-04-16LanceeDronkers.pdf

[29]                      https://www.nytimes.com/2015/12/09/opinion/diversity-makes-you-brighter.html?ref=opinion&_r=4

[30]                      http://sci-hub.cc/10.1002/smj.633

[31]                      http://ftp.iza.org/dp6973.pdf

[32]                      http://www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-per-onderwerp/Cijfers-per-onderwerp-Pesten

[33]                      https://cdr.lib.unc.edu/indexablecontent/uuid:0fb6280f-d78e-475a-800b-a1d6028c48f4

[34]                      https://link.springer.com/article/10.1023/A:1005187201519

[35]                      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23849658

[36]                      http://ocrdata.ed.gov/Downloads/CMOCRTheTransformedCRDCFINAL3-15-12Accessible-1.pdf

[37]                      https://www.amren.com/features/2012/04/school-suspensions-more-official-baloney/