Diversiteit in de Rechterlijke Macht

2
222

Een leuk artikel is wederom op de website van de NOS te vinden. Ditmaal is het de rechterlijke macht die ervan beticht wordt te weinig divers te zijn.

De rechterlijke macht in Nederland pleit voor meer mannen en mensen met een migratieachtergrond als rechter. Op dit moment is zestig procent van de rechters in Nederland vrouw.

Volgens Marieke Koek, president van het Gerechtshof in Den Haag en voorzitter van de Landelijke Selectiecommissie Rechtspraak:

“Sinds jaar en dag is het belangrijk dat de rechtspraak de samenleving weerspiegelt. Daarbij gaat het ook om diversiteit in die samenleving en die moet tot uitdrukking komen in het rechtsbestand. Daarmee wordt het vertrouwen in de rechtelijke macht verstevigd.”

Het standaardmantra dat diversiteit iets moois is en dat de rechterlijke macht de vruchten daarvan moet plukken klinkt weer als vanouds. Evenzeer als vanouds ontbreekt een concrete omschrijving van al het moois dat ons te wachten staat als er meer diversiteit binnen de rechterlijke macht zou bestaan.

De huidige situatie

Allereerst is er een enkel opmerkelijk feit dat genoemd wordt: de rechterlijke macht heeft een gebrek aan mannen. Terwijl overal wordt getracht om meer vrouwen op hoge posities te krijgen omdat dat zoveel voordelen biedt is er blijkbaar ook weer een bovengrens aan. Bij 60% vrouwen is er blijkbaar een overschot! Het zal binnen talloze sectoren als de ICT, de verpleging, het basisonderwijs, defensie en eigenlijk alle sectoren die je maar kan bedenken een helse klus zijn om de percentages vrouwen, homoseksuelen, moslims, christenen, zevendedagsadventisten en om het even welke groep je kan afbakenen precies gelijk te houden aan hun aandeel in de samenleving. De diversiteitsaanhangers zullen zo tot in de eeuwigheid kunnen doorgaan, aangezien er altijd wel ergens een afwijking is te vinden.

Voor het uitoefenen van het ambt van ‘rechter’ moet je rechten hebben gestudeerd. Een snelle blik op bachelors.nl toont aan dat de meeste rechtenstudenten vrouwelijk zijn en dat het percentage komt toevallig bijna volledig overeen met het percentage vrouwelijke rechters. Dat zou je ook een ‘afspiegeling van de samenleving’ kunnen noemen, maar blijkbaar moet het hier weer half-om-half zijn. Jonge vrouwen zijn inmiddels hoger opgeleid dan mannen, dus is het onvermijdelijk dat je ook in bepaalde sectore die een hoge opleiding vereisen een vrouwenoverschot zult aantreffen.

Eerder dit jaar, zoals in dit artikel is terug te vinden, beklaagde de vertrekkend president van het Gerechtshof in Den Haag – Marieke Koeks directe voorganger dus – al dat er ook veel te weinig rechters met een migratieachtergrond zijn. Het verhaal van Marieke Koek is dus deels oude koek maar deels ook nieuwe: dit is de eeste keer dat ik een diversiteitspropagandist hoor roepen om meer mannen.

Ongeveer 12 procent van alle Nederlanders heeft een migratieachtergrond. In de krant noemt D66 het “onbestaanbaar” dat slechts 2 procent van de ongeveer 2300 rechters buitenlandse wortels heeft.

Het is jammer dat D66 niet even heeft gekeken wel percentage afstudeerders van rechtenstudies een migratieachtergrond heeft. Nederlands recht zal voor buitenlandse studenten een bijzonder niet voor de hand liggende studie zijn. Voor ‘mensen met een migratieachtergrond’ die hier geboren zijn zal het evenmin zeer voor de hand liggen aangezien het uitoefenen van een juridisch beroep of ambt een bijzonder hoge taalvaardigheid vereist. Zeer subtiele interpretaties van wetteksten en bestaande jurisprudentie kunnen het verschil maken tussen jarenlange opsluiting of vrijspraak! Juridisch jargon is voor een gewone Jan-met-de-pet vaak al moeizaam te doorgronden, voor iemand die van huis uit niet met Nederlands is opgegroeid zal een andere studie wellicht meer voor de hand liggen dan een studie die je bijna als ‘toegepast Nederlands’ zou kunnen omschrijven. Het eenvoudig noemen van de percentages, 12% en 2%, is veel te kort door de bocht al zullen diversiteitsliefhebbers er met vreugde mee schermen om weer een groep zielig te doen lijken.

Een probleem?

De vraag is of dit gebrek aan diversiteit wel een probleem is. Tenslotte moet juist een rechter grossieren in onafhankelijkheid. Met andere woorden: het maakt absoluut niet uit wie er op de stoel van de rechter zit en in de meest ideale situatie geven ze allemaal precies hetzelfde oordeel. Als ergens het geslacht, seksuele oriëntatie, religie, afkomst, huidskleur of welk kenmerk dan er niets toe zou moeten doen is dat bij uitstek het geval bij rechters! Zou meer diversiteit tot andere uitspraken leiden en zo ja, waarom zouden die dan beter zijn? Wat deugt er niet aan de huidige uitspraken die voor 60% van vrouwen en voor 2% van allochtonen afkomstig is? Waarom zou het geslacht of de etnische achtergrond van een rechter ook maar in het minst relevant zijn en als die dat is, dan is dat een schandaal van bijbelse proporties! Dat zou namelijk inhouden dat de rechterlijke macht niet onafhankelijk is en dat rechters hun persoonlijke motieven laten meewegen bij een uitspraak. Dat is iets voor bananenrepublieken, maar niet voor een West-Europees land dat een eeuwenlange beschavingstraditie hoog te houden heeft. Onafhankelijke rechtspraak is daar een buitengewoon belangrijke peiler onder.

Misschien moeten D66 en Marieke Koek eerst maar eens uitleggen wat de voordelen van diversiteit zijn alvorens te trachten het te bevorderen. ‘Diversiteit’ is een typisch dogma van deze tijd en dogma’s behoeven geen verdere onderbouwing. Het dogma zelf ter discussie stellen maakt van degene die daar het lef voor heeft een reactionaire fascist en slechts weinigen durven dat aan.

Hoe erg moet het wel niet zijn in landen als IJsland of Japan? Heeft de rechtspraak daar te lijden onder het gebrek aan diversiteit, dat de rechterlijke macht net zoveel moet kenmerken als de rest van de samenleving? Nu is criminaliteit in Japan een marginaal verschijnsel, hetgeen wellicht samenhangt met het gebrek aan diversiteit en een zeer homogene cultuur.

De oplossing?

Allereerst moet er vastgesteld worden dat er sprake is van een probleem alvorens er nagedacht kan worden over een oplossing. Marieke Koek en D66 noemen wel het gebrek aan diversiteit, maar ze laten na om concreet aan te geven waarom dat een probleem is, zo dit al een kunstmatig verschijnsel is en geen reflectie is van de diepste drijfveren van zij die in Nederland studeren. Misschien hebben migranten gewoon geen zin om rechter te worden? Mannen hebben ook minder belangstelling dan vrouwen voor rechtenstudies. Welk probleem moet hiermee nu opgelost worden? Heeft de rechterlijke macht al die tijd onder zijn kunnen gepresteerd doordat er teveel vrouwen (!) en te weinig allochtonen waren? Dat is lariekoek, aangezien Nederland het in internationaal perspectief juist bijzonder goed doet. Wie vervolgens concludeert dat veel vrouwen en weinig allochtonen de prestaties van instituties kunnen opschroeven krijgt helaas direct met – oh ironie! – de rechterlijke macht van doen.

Conclusie

In plaats van te roepen dat diversiteit iets moois is en gebrek aan diversiteit dus een probleem is het beter om te accepteren dat alle groepen mensen ongelijk zijn en dat je dus overal waar je kijkt een ‘scheve’ representatie van allen die zich in Nederland bevinden zult aantreffen. Dat is bij de rechterlijke macht niet anders dan in bijvoorbeeld gevangenissen, waar mannen en allochtonen oververtegenwoordigd zijn. De bal ligt nu bij de diversiteitspropagandisten die maar eens concreet moeten aangeven waarom de rechterlijke macht beter gaat functioneren als deze een gelijkmatigere afspiegeling van de samenleving zou zijn. De rechterlijke macht functioneert nu prima, dus kiezen op grond van merites in plaats van afkomst of geslachtsorganen heeft blijkbaar ook zijn voordelen. Dat is een waarheid als een koe.

Modieuze roeptoeters als Marieke Koek en D66 kunnen we missen als kiespijn en zeker binnen serieuze instellingen als de rechterlijke macht!

Jan de Scherprechter

2 COMMENTS

 1. Dit soort projecten passeren eens in de zoveel jaar de revue. Bij de politie werden in de jaren 80 en 90 al extra allochtonen aangenomen. Al snel deed zich het probleem voor dat de exameneisen te hoog waren. Die gingen dus omlaag, met kwaliteitsverlies tot gevolg. Na een jaar was een groot aantal van deze agenten alweer ontslagen,
  wegens machtsmisbruik, corruptie of verboden contacten in de onderwereld (niet zelden betrof het daarbij familieleden).

  De Belastingdienst deed ook zoiets. Men kwam rond 2005 op het lumineuze idee om mensen aan te nemen die ondernemers in de oude Rotterdamse wijken op hun fiscale verplichtingen moesten gaan controleren. Zogezegd de “ogen en oren op straat” van de Belastingdienst. Niet verrassend dat het hier vooral om ondernemers van Turkse en Marokkaanse afkomst ging. Dus moesten de toezichthouders ook allochtoon zijn. Die kenden de “markt” goed en spraken de taal. Eis was een MAVO diploma en het binnen de dienst behalen van een speciaal fiscaal MBO diploma, gratis en voor niks.
  Het bleek al een helse klus om allochtonen met een MAVO diploma te vinden. Die werden gevonden en de opleiding op MBO niveau startte. Al snel bleek het niveau te hoog. Je zou denken: gooi ze er weer uit. Maar neen, de exameneisen werden net zo lang verlaagd tot iedereen erdoor kwam. De geslaagden gingen aan de slag en de een na de ander werd weer ontslagen. Wegens machtsmisbruik, fraude, corruptie of gewoon totaal disfunctioneren en brutale bekken tegen leidinggevenden etc.
  Het project stierf een stille dood.

  Ook bij de Rechterlijke macht zie ik gebeuren dat de doorgaans zeer strenge eisen om tot de RAIO opleiding toegelaten te worden (Rechterlijk Ambtenaar In Opleiding) verlaagd zullen worden om hoe dan ook het allochtonenquotum te halen. De eis voor meer mannen is in dit kader logisch: men weet ook wel dat allochtonen die op zo’n baan reageren meestal mannen zullen zijn, zeker als je ze in de islamitische hoek zoekt.

  Dit alles geeft maar weer eens goed aan hoe schadelijk en onverstandig dit soort ideologisch gedreven projecten zijn. Kwaliteit moet wijken voor extreem linkse doelstellingen uit de diversiteits- en gelijkheidsreligie en dat gaat onze samenleving nog meer richting de steeds beter zichtbare bananenrepubliek leiden.

  Het zal niet lang duren of ons land is nauwelijks nog te onderscheiden van om het even welk Afrikaans of West-Aziatisch hellhole. In het Verenigd Koninkrijk is men al verder daarmee. Daar zijn shariarechtbanken al járen formeel onderdeel van de Rechterlijke macht en kunnen deze tribunalen de grenzen van hun bevoegdheid zonder al te veel hinder verder oprekken.

  • @André, bedankt voor je uitgebreide reactie!

   Die geforceerde diversiteit leidt inderdaad nergens tot betere resultaten. Zo doen zwarten het op scholen met blanken niet beter dan op zwarte scholen en heeft ‘affirmative action’ nergens tot goede resultaten geleid. Aziaten doen het nog steeds beter en zwarten nog steeds slechter. Er is geen plek buiten sportvelden waar je dat niet terugziet.

   Als ze bij de rechterlijke macht maar weer eens gaan proberen om bepaalde groepen beter vertegenwoordigd te laten zijn ontkom je niet aan het loslaten van bepaalde eisen. Dan zou al dat diversiteitsgedoe een complete peiler van de trias politica uithollen!

   We moeten de richting die we als westerse samenleving op dreigen te gaan ombuigen en weer trots worden op onszelf! Hoewel het enigszins de goede kant op gaat en steeds meer mensen tegenstander zijn van diversiteit zijn er nog grote krachten zoals techreuzen die aan de verkeerde kant staan. Als we over 100 of 200 jaar nog een vooruitstrevende samenleving willen zijn waar mensen in vrijheid en welvaar kunnen leven moeten we nu voorkomen dat we onder de voet worden gelopen.

Comments are closed.