Discriminatie of gezonde bedrijfsvoering?

0
1277

De NOS1 schreeuwt weer eens moord en brand om zogeheten ‘discriminatie’ op de arbeidsmarkt. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam is de kans dat iemand een positieve reactie op een sollicitatie krijgt sterk afhankelijk van zijn afkomst. Opmerkelijk genoeg is het feit dat een sollicitant allochtoon is slechts één zijde van de medaille. Uit wat voor land hij afkomstig is is eveneens bijzonder relevant. Dat blijkt zijn mate van gediscrimineerdheid te bepalen.

Het aantal brieven dat iemand met een autochtone achtergrond moet schrijven om een positieve reactie te krijgen ligt op 2,2. Mensen met een Poolse achtergrond hebben tweeënhalve brief nodig en Bulgaren 2,9. Sollicitanten met een Turkse achtergrond 3,2 brieven en Marokkaanse 3,3.

De marge bij Surinaamse en Antilliaanse mensen is wat groter, omdat de onderzoekers niet per etniciteit evenveel sollicitaties verstuurden. Sollicitanten met een Surinaamse achtergrond zitten tussen de 2,8 en 3,9 brieven en Antilliaans tussen de 3,7 en 6,9.

De trend is duidelijk gezet: de racistische, discriminerende witmens maakt het de arme, onbegrepen en buitengesloten allochtoon erg moeilijk op de arbeidsmarkt. Tijd voor een campagne tegen racisme! Zet de witmens maar te kijk als de slechterik die hij is en om zijn schaamte en schuldgevoel te compenseren zal hij met vreugde handenvol allochtonen aannemen en zijn witte kornuiten hebben het toch al makkelijk genoeg, toch?

De verschillen zijn niet groot

Het moet opgemerkt dat de verschillen niet erg groot zijn. Een autochtoon heeft gemiddeld 2,2 brieven nodig en de meest ‘gediscrimineerde’ allochtoon gemiddeld 3,3. Dat is niet een erg groot verschil en als allochtonen bij bijna een derde van de sollicitaties een positieve reactie krijgen zou het geen probleem moeten zijn voor hen om een baan te vinden. Let wel: deze 3,3 is dus de meest gediscrimineerde groep samen met de Antillianen, maar die cijfers hadden een stevige marge en zijn dus moeizaam te duiden.

Om dan gelijk moord en brand te schreeuwen is een veel te zware reactie.

Alleen blanken discrimineren?

Volgens het artikel in NU.nl1 hadden sollicitanten met een migratieachtergrond 30% minder kans op een positieve reactie van werkgevers dan sollicitanten met een Nederlandse achtergrond. Desondanks worden Polen niet gediscrimineerd terwijl sollicitanten met een Turkse, Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond het vaakst werden gediscrimineerd.

Het is jammer dat er niet is gekeken naar de etnische achtergrond van de werkgevers die op de sollicitaties moesten reageren. Nu wordt voetstoots aangenomen dat Nederlandse werkgevers allochtonen discrimineren, maar dat komt natuurlijk op losse schroeven te staan als allochtone werkgevers hetzelfde doen. Niemand zal verbaasd zijn als in een shoarmatent vooral Turken of Marokkanen werken, hoewel die maar een paar procent van de bevolking uitmaken en een tent met vier Turkse of Marokkaanse werknemers dus statistisch uiterst zeldzaam zou moeten zijn. Desondanks zijn we er allemaal mee bekend, verbaast niemand zich erover en vinden we het intussen doodnormaal. Het is ook heel normaal om de mensen met wie je moet samenwerken dicht bij je te zoeken, maar als een Nederlander er slechts de geringste neiging toe heeft wordt die direct als racist gebrandmerkt.

Oververtegenwoordiging in criminaliteit

Elke krantenlezer, journaalkijker of in het bijzonder kijker van Opsporing Verzocht weet dat allochtonen een stuk crimineler zijn dan autochtonen. Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek windt er geen doekjes om en daar is ruiterlijk terug te vinden dat allochtonen een stuk crimineler zijn dan Nederlanders.

Wat verder opgemerkt moet worden is dat in het stuk van het CBS wordt genoemd dat jongeren een stuk crimineler zijn dan ouderen. In het stuk van de NOS was specifiek te vinden dat de – fictieve – sollicitanten tussen de 23 en 25 jaar oud waren, ofwel toevallig de leeftijd hadden waarop de criminaliteit het hoogste is. Ook dat is niet onbekend bij de doorsnee burger. Je ziet aan de cijfers dat de ‘discriminatie’ op de arbeidsmarkt grotendeels overeenkomt met de criminaliteit van de bevolkingsgroep waar de sollicitant deel van uitmaakt. Turken, Marokkanen en Antillianen deden het het slechtste en volgens het CBS zijn die ook het crimineelste. Polen, die niet gediscrimineerd worden, zijn ongeveer net zo crimineel als Nederlanders.

Volgens NU.nl is in Rotterdam meer dan de helft van de Marokkanen in aanraking geweest met de politie en recidiveert niet minder dan 90% van hen. Dat is bij autochtone Rotterdammers respectievelijk 18% en 60%. Het is niet meer dan logisch dat dit werkgevers voorzichtig maakt en dat die voor de zekerheid minder snel een positieve reactie op een sollicitatie van een Marokkaan geven. Zeg nou eerlijk: als er tien Marokkaanse sollicitanten komen en je weet dat de helft niet deugt en vrijwel zeker in herhaling valt, zou je dan niet zenuwachtig worden als je ze binnen je bedrijf toelaat? In plaats van altijd maar de blanke Nederlander de schuld te geven zouden ze de Marokkaanse criminelen eens flink moeten aanpakken, maar wie dat zegt is natuurlijk een racist.

En de Aziaten?

De NOS zegt dat in het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht brieven van 35 etnische groepen zijn verstuurd. De NOS rept echter in het geheel niet over brieven van fictieve Aziaten. Ook in het artikel van het CBS waren deze in de criminaliteitscijfers niet terug te vinden. Dit sterkt het vermoeden dat in elk geval de NOS en misschien ook de UvA en UU hebben aangestuurd op een ‘set-up’, waarbij het vooraf de intentie was om Nederlanders te betichten van discriminatie en allochtonen te voorzien van het door hen zo gekoesterde slachtofferschap. Aziaten zijn immers een stuk minder crimineel dan Nederlanders en ik heb nog nooit een artikel gelezen over Aziaten die gediscrimineerd werden of een Aziaat zich erover horen beklagen. De link tussen criminaliteit en minder succes bij sollicitaties die ze zo krampachtig proberen te vermijden zou zó duidelijk zichtbaar worden dat ‘discriminatie’ als verklaring geen hout meer zou snijden. Het vooruitzicht dat Nederlanders niet slecht en allochtonen niet zielig zijn is een zodanige paradigmaverschuiving voor figuren van de NOS en onze universiteiten dat daar tegen elke prijs omheen gewerkt moet worden.

Helaas voor hen zijn er ook Nederlanders zonder zelfhaat die deze link wel leggen.

Slechte ervaringen en wederhoor

Een absoluut fundament onder fatsoenlijke journalistiek is het toepassen van wederhoor. Het verschil in reacties op sollicitaties van autochtonen en de verscheidene groepen allochtonen laat zich niet in een kil cijfer uitdrukken, ook niet als dat de NOS en andere xenofielen net goed uitkomt. Een goede journalist van een goed nieuwsplatform zou de betrokken werkgevers vragen om een reactie en ze vragen waarom ze een voorkeur hebben voor Nederlanders en Polen. Dan kan ‘en passant’ gelijk even worden gecontroleerd of alle werkgevers wel met de blanke erfzonde belaste witmensen zijn. Het is ronduit een schandaal dat dit wederhoor hier niet is toegepast maar er wel bijzonder boude conclusies worden getrokken. Conclusies die, zo ze zouden zijn getrokken bij allochtone bevolkingsgroepen, de rechterlijke macht in beweging zouden brengen2.

Ik kan niet in de hoofden van de betrokken onderzoekers kijken en kan dus slechts gissen naar de reden waarom dit basisprincipe van de journalistiek hier met voeten getreden wordt, maar de reden laat zich raden. Wie wel eens de reacties van anonieme burgers op bijvoorbeeld een weblog als GeenStijl doorspit ziet een zeer duidelijke tendens: er zijn heel veel slechte ervaringen met allochtone werknemers en bovenal als het om jonge mannen gaat. Veel werkgevers die trachtten om niet te discrimineren en nadrukkelijk allochtone werknemers aannamen klagen steen en been over zaken als te laat komen, een grote bek opzetten, groepsvorming, diefstallen, ziekmelden om een verkoudheidje en andere narigheid die je beslist niet in je bedrijf wil hebben. Wie dat een paar keer heeft meegemaakt zal – vreemd genoeg – een voorkeur ontwikkelen voor westerse werknemers. Dit mogen ze echter nooit openlijk toegeven of ze kunnen voor de rechter gesleept worden.

Onderscheid naar geslacht

In het reeds genoemde artikel van het CBS is te zien wat elke Jan Lul al weet en dat is dat meisjes stukken minder crimineel zijn dan jongens. Indien hier sprake is van discriminatie op etnische achtergrond3 zou dat zowel de jongens als de meisjes in gelijke mate moeten treffen. Indien hier sprake is van discriminatie op grond van de enorme oververtegenwoordiging van niet-Aziatische allochtonen in de criminaliteit zal dit wellicht vooral de jongens treffen.

De NOS vermeldt in het geheel niets over onderscheid naar geslacht. Dit doet het vermoeden rijzen dat dit onderscheid ofwel niet is gemaakt, ofwel niet wordt gepubliceerd. In het eerste geval is dit duidelijk een gemiste kans, want de discriminatiebeschuldiging blijft nauwelijks overeind staan als racistische werkgevers ineens een voorkeur hebben voor die andere zo zwaar gediscrimineerde groep, te weten de vrouwen. Het is te hopen dat de NOS nog met een vervolgartikel komt waarin het onderscheid tussen mannen en vrouwen wèl wordt gemaakt. Wat leeftijd – een bijzonder belangrijke factor onder crimineel gedrag – betreft is het onderzoek al beperkt gebleken en de allochtone sollicitanten in de crimineelste leeftijd kunnen niet naast de allochtone sollicitanten die de crimineelste leeftijd al ruim zijn gepasseerd worden gezet.

In het tweede geval bevestigt het wat elke Jan Lul eveneens weet en dat is dat de NOS bestaat uit xenofiele links-progressieve cultuurmarxisten die blanke Nederlanders haten behalve zichzelf.

Marktoverwegingen

Het is bespottelijk te veronderstellen dat werkgevers willens en wetens goede sollicitanten weigeren omdat ze toevallig uit het verkeerde land komen. Wie dat doet snijdt immers zichzelf in de vingers omdat hij dan veel moeilijker aan personeel kan komen en dit onderzoek is juist uitgevoerd toen het economisch goed ging, zo staat onderin het artikel. Welke werkgever zou, in een tijd dat hij moeizaam aan personeel kan komen, personeel weigeren op grond van irrelevante kenmerken? Dat zou economische zelfmoord zijn. Het ligt meer voor de hand dat allochtone werknemers minder productief zijn en dat verklaart wellicht ook het onderscheid in reacties tussen de verschillende groepen allochtonen. Waarom werkgevers uitstekende sollicitanten weigeren op grond van afkomst/etniciteit kan helaas, door het reeds genoemde gebrek aan wederhoor, niet worden achterhaald. Wellicht nog een reden waarom dit wederhoor niet is toegepast.

Verder kan het zijn dat er relatief veel sollicitaties per vacature binnenkwamen, zeker aangezien voor het onderzoek fictieve sollicitaties zijn gebruikt. Zeker in sectoren met een vast minimumloon, waar een startende allochtoon niet op prijs kan concurreren, zal een werkgever de bijzonder menselijke en doodnormale neiging hebben om eerst wat dichter bij huis te zoeken. Dat is geen discriminatie maar gewoon de menselijke aard. Het is jammer dat dit niet nader is onderzocht.

Conclusie

Uit dit onderzoek blijkt geenszins dat de blanke slechterik door zijn vreemdelingenhaat, racistische en discriminerende tendensen en bekrompenheid de achterstand van allochtonen op de arbeidsmarkt veroorzaakt. Het lijkt er veel sterker op dat de allochtoon zelf door zijn culturele afstand – mensen zoeken altijd mensen eerst ‘dicht bij huis’ op – en oververtegenwoordiging in de criminaliteit zijn eigen achterstandspositie veroorzaakt. Dit blijkt o.a. uit het feit dat Polen niet worden gediscrimineerd, veel allochtone werkgevers ook allochtonen binnen eigen kring prefereren en de mate van discriminatie sterk overeenkomt met de criminaliteitscijfers.

Het heeft er alle schijn van dat dit onderzoek is uitgevoerd om een vooraf bepaalde conclusie te ondersteunen. Zo is er geen onderscheid gemaakt, althans niet gepubliceerd, over het verschil tussen de geslachten en zijn juist – fictieve – jongeren opgetrommeld die relatief zeer crimineel zijn. Eveneens is er geen onderzoek gedaan naar de reacties van allochtone werkgevers die, zo ze dezelfde reacties op de sollicitaties hadden gegeven, elk discriminatievermoeden natuurlijk volledig onderuit zouden schoffelen. Wederhoor, waarbij werkgevers hadden kunnen toelichten waarom ze een voorkeur voor bepaalde – toevallig minder criminele – groepen hadden, is niet toegepast hetgeen een journalistieke doodzonde is.

Aziaten, die het uitstekend doen, worden nergens genoemd. Het lijkt er op dat ze bewust zijn weggelaten zodat de ‘gediscrimineerde’ allochtone groepen niet naast de Aziatische gezet konden worden om vervolgens de vraag te stellen waarom Aziaten niet worden gediscrimineerd. De reden daarvoor zou eveneens elk discriminatievermoeden onderuit schoffelen.

Er wordt vanuit gegaan dat werkgevers bereid zijn zichzelf in de vingers te snijden om maar westerse werknemers binnen te halen hoewel ze dat economisch op de lange termijn niet zouden overleven. Dit is natuurlijk absurd.

Dit onderzoek zal ongetwijfeld te pas en te onpas worden gebruikt om aan te tonen dat allochtonen gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. Dit onderzoek is echter zo slecht uitgevoerd dat de onderzoekers een stevige reprimande van hun rector magnificus zouden moeten krijgen alvoren op straat gezet te worden. Voor het roepen van wat iedereen wil horen kunnen ze echter wellicht eerder een oorkonde, lauwerkrans en een mooi baantje in overheidsdienst tegemoet zien.

Jan de Scherprechter


1: Ook NU.nl schreef over hetzelfde op UvA en UU: Gediscrimineerde sollicitant kan kans op baan niet zelf vergroten.

2: Denk aan het beruchte ‘minder, minder…’-proces van Geert Wilders.

3: Net als dat Marokkanen ineens een ras zijn zijn bijvoorbeeld Polen en Bulgaren ineens een etniciteit. Dit is nadrukkelijk in het artikel van de NOS terug te vinden en staat zelfs al in de titel.