De Nederlandse Leeuw, kritiek en terugblik

1
123

De Nederlandse Leeuw (DNL) is op 1 mei 2018 opgehouden te bestaan, zo blijkt uit haar eindrapport. De eerste signalen hiertoe werden duidelijk toen Rutger van Noort, een van de voorname initiatiefnemers, in een eerder stadium al aan gaf af te treden als voorzitter. Ondanks pogingen om een nieuwe voorzitter te vinden en de organisatie bijeen te houden blijkt nu dat de overblijvende mensen achter DNL hier niet in geslaagd zijn.

Erkenbrand was in eerste instantie enthousiast over DNL. We zagen potentie voor een jaarlijks terugkerend evenement met het karakter van ‘instapnationalisme’. Het leidde in de media al tot associaties tussen de DNL-organisatie en Erkenbrand. Onterecht, Erkenbrand heeft op geen enkele wijze bijgedragen aan de totstandkoming, de uitvoering of afwikkeling van het DNL-evenement van 19 januari 2018. Organisaties die wel betrokken waren zijn beschreven in twee eerdere artikelen over DNL.

Een zeer aardige sprekerslijst werd aangekondigd. Bekende gezichten van TPO.nl, ‘rechts’gelieerde academici, politici, ondernemers en activisten. Pro-Zwarte Piet activist Jenny Douwes was er, Sid Lukkassen was present, Jan van de Beek besprak statistieken over immigratie. Vermaard Derde Positie-denker IJzeren Rita “ik ben niet links, ik ben niet rechts, ik ben recht door zee” Verdonk kwam de voorgestelde oplossingen evalueren met Afshin Ellian. ‘Keynote speaker’ en publiekstrekker was Jordan Peterson. Opvallend was de litanie aan academische titels die voor de namen van de personen in kwestie werden geplaatst. Alsof DNL zich bij voorbaat al in wilde dekken tegen kritiek over een ‘domrechts feestje’.

De organisatie van DNL deed teveel haar best om het “gehele politieke spectrum” aanwezig te laten zijn. DNL ging mee in de klassieke dichotomie van rechts-links. De enige dichotomie die ertoe doet is nationalisme-globalisme. DNL had in eerste instantie al eerlijk moeten zijn over haar opzet en intenties. DNL had alle kritiek eenvoudig af kunnen doen met de opmerking dat ‘links’ al genoeg onderonsjes heeft waar geen ruimte is voor een weerwoord vanuit ‘rechtse’, laat staan nationalistische, reactionaire of traditionalistische kringen.

In de introductie op pagina 7 staat het volgende: “In de afgelopen vijftig jaar hebben de zuilen in Nederland plaatsgemaakt voor een globaal progressief-liberaal fundament met verschillende kleursoorten. Door dit impliciete fundament worden de politiek, de wetenschap, de rechtspraak, het bedrijfsleven en de media verbonden. Deze verbinding loopt via de toplaag van de genoemde organisaties, waarbij slechts in beperkte mate gelegenheid wordt gegeven om een ander geluid te verkondigen. De gewone Nederlander voelt zich steeds meer vervreemd van dit fundament en haar ideologie. Doordat de negatieve gevolgen voor Nederland langzaam duidelijk worden (matige loongroei, meer aandacht voor minderheden dan voor meerderheden, overheveling geld naar buitenland, doorgerolde maatschappelijk problemen door een krachteloze centrale overheid, daders zijn slachtoffers geworden en tot slot: een gebrek aan handhaving van normen en waarden). Waar kosmopolitische Nederlanders vruchten konden plukken van het globalistische beleid zijn gewone Nederlanders onevenredig het kind van deze ideologische rekening. Nederland is altijd een handelsland geweest en internationaal actief en dat moet vooral zo blijven. De Nederlandse identiteit dreigt echter te verwateren in een kosmopolitische eenheidsworst, waardoor het gemeenschappelijk nationale kader vervaagt. Vervreemding dreigt, waar verbinding op nationaal niveau juist nodig is. Vandaar het open karakter van de Nederlandse Leeuw: iedereen is welkom, denkt mee!”

Diverse vragen schieten de auteur van dit stuk ter binnen na het lezen van de geciteerde tekst, vragen waarop op 19 januari 2018 geen antwoord is gegeven:

Wat is de gewone Nederlander? Lijkt hij of zij veel op de gewone, hardwerkende Nederlander van het zittende kabinet?

Wat is het globale progressief-liberale fundament?

Vinden de beschreven negatieve gevolgen hun oorsprong daadwerkelijk in het genoemde fundament?

Waar is de tegenstelling tussen kosmopolitische en gewone Nederlanders op gebaseerd?

Wat is de Nederlandse identiteit en welke relatie heeft zij tot het genoemde fundament?

Wanneer startte het proces van vervreemding in Nederland?

Parafraserend op iedereen is welkom: als iedereen welkom is, acceleert dit dan niet juist het vervreemdingsproces?

De kritieke fout die DNL heeft gemaakt is dat er door een verdeling van het thema in subonderwerpen, die beter te beschrijven zijn als symptomen van een grotere dreiging die Nederland en Europa ten deel is gevallen, er geen fundamenteel debat is gevoerd over de punten die in de introductie werden aangekaart.

Het publiek werd gedurende de avond meermaals in groepen verdeeld, die ieder een eigen subonderwerp hadden met 1 of meerdere sprekers. Dit waren colleges van spreker(s) richting toehoorders, met beperkte mogelijkheid tot het stellen van vragen en beperkte discussie tussen de sprekers.

Vragen moesten tijdens de voordracht ingediend worden via smartphone, waarvoor eerst moest worden ingelogd op een specifieke website, waardoor grote delen van het publiek meer op zijn smartphonescherm keek dan daadwerkelijk luisterde naar de spreker(s). Zowel dit accent op technologische hulpmiddelen als symptoombestrijding leidde merkbaar tot een disconnectie tussen thema en publiek. Voor een beoogd offline platform was het evenement desondanks erg online. Voor echte oplossingen gingen de gekozen vorm en instrumenten van DNL niet diep genoeg. Het werd een banaal SBS6 spelshow-achtig volksfeestje. Op alle wezenlijke punten is het de DNL-organisatie die vragen stelt i.p.v. antwoorden geeft, voorbeelden uit het eindrapport zijn:

“Welke moraal wordt leidend voor ons land?”

“Kan een zelfverzekerd Nederland, dat zich niet langer door iedereen laat ringeloren, nog een rol van betekenis spelen op het wereldtoneel?”

“Maar wat is die Nederlandse Identiteit eigenlijk?”

Het voert te ver om in te gaan op iedere individuele fout in het eindrapport van DNL, maar per thema zijn er interessante punten om te benoemen:

Op pagina 11 spreekt DNL van een joods-christelijke cultuur. Deze heeft nooit bestaan. Het idee van een joods-christelijke cultuur ontstond vlak voor de Tweede Wereldoorlog en was politiek-filologisch begrip. Jonathan Sarna schrijft in American Judaism het volgende: “Promoting the concept of United States as a Judeo-Christian nation based upon Judeo-Christian ethics first became a political program in the 1940s, in response to the growth of anti-Semitism in America. Jews played a small role in that but the rise of anti-semitism in the 1930s led concerned Protestants, Catholics, and Jews to take steps to increase mutual understanding and lessen the high levels of anti-semitism in the United States.

In this effort, precursors of the National Conference of Christians and Jews created teams consisting of a priest, a rabbi, and a minister, to run programs across the country, and fashion a more pluralistic America, no longer defined as a Christian land, but “one nurtured by three ennobling traditions: Protestantism, Catholicism and Judaism….The phrase ‘Judeo-Christian’ entered the contemporary lexicon as the standard liberal term for the idea that Western values rest on a religious consensus that included Jews.”

Het idee van het bestaan van een joods-christelijke cultuur is een zeer hardnekkige, met name onder rechtse mensen. Het is echter heel simpel: of we hebben joden eeuwenlang in ghetto’s geïsoleerd en dragen hier volgens joden nog steeds schuld voor, waardoor ze dus nauwelijks invloed hebben uitgeoefend op Europese culturen. Of die Europese ghetto’s voor joden hebben nooit bestaan, joden hebben een belangrijke rol gespeeld in de vorming van Europese culturen wat inhoud dat het eeuwenlange leed van joden, door hen toegebracht door Europeanen een verzinsel zou zijn. In de stijl van de DNL-organisatie leg ik u voor: zegt u het maar.

Op pagina 11 maakt DNL een flinke uitglijder door mee te gaan in het idee dat er zoiets kan bestaan als een gematigde of liberale islam. De Quran is hier helder over: zij verbiedt het maken van interpretaties omdat alles reeds besloten is of wordt door Allah, die over alle mogelijke aangelegenheden gaat volgens de Quran. Mohammed zegt hierover het volgende: “Hij die iets zegt over de Quran op basis van zijn eigen mening, laat hem plaats nemen in het Vuur.” Dit principe van lotsbestemming heet ook wel Kadar of Qadr. 

Allah staat het gebruik van overpeinzingen om een diepere betekenis van zijn woord te achterhalen toe, maar staat geen interpretatie toe die leidt tot een verandering in betekenis en uitvoerbaarheid van verzen.

Op pagina 11 en 12 maakt DNL onderscheid tussen succesvolle immigrantengroepen en “onevenredig weinig succesvolle groepen uit het Midden-Oosten en Afrika.” Het kopje van dit thema heet segregatie, integratie of assimilatie. De optie van ieder volk in zijn eigen volksstaat wordt niet benoemd.

Op pagina 18 staat het volgende: “Bij identiteit kun je kijken naar de buitenkant, de uitingen en symboliek. Belangrijker nog zijn de onderliggende waarden. In Europa is universele naastenliefde meer gemeengoed dan in tribale culturen.”

Is een van de problemen die ons geleid heeft tot de huidige situatie juist niet die universele naastenliefde? Uw auteur van dienst zou denken dat een meer tribale gedachte onder Europeanen, door ondergetekende niet gebruikt als synoniem voor achterlijk zoals DNL wel lijkt te doen, zou leiden tot bevrijding van de globalistische ketens.

In de tussenliggende pagina’s worden de sprekers toegelicht. Vanaf pagina 30 wordt het interessanter, met de voorgestelde oplossingen.

Oplossing 1. Verschuif het perspectief van de oorzaken naar de gevolgen van massa-immigratie voor Nederland.

Een slecht plan. De daadwerkelijke oorzaken en facilitatie van de mensenstromen richting Europa zijn voor het grote publiek niet duidelijk. Bovendien wordt immigratie als gegeven beschouwd wanneer het perspectief richting de gevolgen verschuift. Immigratie is tegen te houden, de niet-Nederlanders in ons land zijn uit te zetten. Het gaat om politieke wil.

Oplossing 2. Toegang tot de Nederlandse verzorgingsstaat pas na vijf jaar werkhistorie

Weer een slecht plan. Ook hier wordt immigratie als gegeven genomen. Zelfs in het geval dat je de regeling van 5 jaar werkhistorie omarmt zijn er nog te weinig waarborgen in deze oplossing om mensen weer van de bank te krijgen. Van de bank, terug naar eigen land lijkt mij een beter idee.

Oplossing 3. Verander het denken van “Nederland kan de hele wereld redden” in ”Nederland doet wat het kan binnen haar mogelijkheden”.

Een rare oplossing, waar moeilijk commentaar op te geven valt. Het eerste deel is nog wel goed: Nederland kan niet heel de wereld redden. Blanke geneeskunde heeft er mede toe bijgedragen dat er zo’n geboorte-explosie plaats vind in Afrika. DNL-spreker Adjiedj Bakas stelde op het evenement voor om ontwikkelingshulp te verbinden aan geboortebeperking. Ondergetekende stelt voor dat volkeren waar ook ter wereld zichzelf moeten kunnen behelpen. Geen ontwikkelingshulp zodat de sterken overblijven.

Oplossing 4. Er dient een fundamenteel politiek debat te worden gevoerd hoe om te gaan met de migratiedruk door de wereldwijd verschuivende demografie en de hulp aan echte vluchtelingen gebaseerd op impact op onze maatschappij.

Goed voorstel wat direct een fout van DNL blootlegt: dit fundamentele debat had nu juist op DNL gevoerd moeten worden. Bovendien kunnen ook echte vluchtelingen beter in de eigen regio opgevangen worden.

Oplossing 5. Creëer een nationaal doel, dan organiseert de identiteit zich vanzelf.

Goed plan. Erkenbrand heeft wel een suggestie voor een nationaal doel: maak van Nederland een volksstaat.

Oplossing 6. Maak huidige en nieuwe Nederlanders zich bewust van onze identiteit en dat ze zich als individueel levend voorbeeld mogen opstellen. Mediacampagnes dienen ter ondersteuning hiervan.

Slecht voorstel. ‘Nieuwe Nederlanders’ is als term al een verbale horreur. Het tribale groepsgevoel dient onder werkelijke Nederlanders juist bevorderd te worden. Individualisme hoeft hier niet onder te lijden. Nederlanders weten alles al eeuwenlang beter en laten dit weten ook. Media is nu eens iets wat een halt moet worden toegeroepen. We leven al in een mediacratie. Het wordt hoog tijd dat Nederlanders weer eens goede boeken ter hand nemen. Zo ontwikkel je jezelf en bescherm je jezelf tegen kwalijke invloeden zoals media. Zodoende kun je op onderbouwde wijze je eigen levenspad bewandelen.

Oplossing 7. Het gezag van de politie wordt hersteld door meer bevoegdheden voor cultuurgericht optreden

Dit klinkt als etnisch profileren, maar dan anders verwoord. Hier is niemand van Erkenbrand op tegen.

Oplossing 8 Combineer een dergelijk stricter (justitieel) beleid met de zachte hand van buurtvaders en –moeders ter preventie van straatmisdaad.

Dit gebeurt al járen en kijk wat het Nederland oplevert. Een slecht plan, waar weer inclusiviteitsdenken uit spreekt.

Oplossing 9. Stimuleer de Nederlandse bevolkingsgroei en geef aandacht aan grote gezinnen

Hulde! Ondergetekende heeft het idee een willekeurig nationalistisch partijprogramma te lezen. Hadden de critici van DNL dan gelijk?

Laat u allen niet wijsmaken dat import van buitenlanders nodig is om onze economie draaiende te houden. U heeft zelf verantwoordelijkheid om nageslacht te krijgen. Het klopt dat er teveel mensen op aarde zijn, maar die bevolkingsdruk ligt niet in Europa.

Oplossing 10. Invoering van inkomenseisen voor wie in een probleemwijk wil komen wonen, naar voorbeeld van de Rotterdam-wet.

De Rotterdam-wet is een zeer effectieve wet gebleken die de lokale overheid ruime bevoegdheden geeft om in te grijpen in de volkssamenstelling van een wijk. Het is een prima middel om voor te sorteren op een volksstaat.

Oplossing 11. Ontwikkeling van de verlichte Nederislam ten koste van de radicale islam

Dit kan dus niet, zie het eerdere commentaar over interpretatie van de Quran.

Oplossing 12. Verenigingen waarvan je niet lid-af mag worden, worden bij wet verboden.

Jullie weten allemaal dat Erkenbrand afvalligen, loslippigen en klaplopers vreselijk straft.

Oplossing 13. Geef ex-moslims een podium en versterk hun vrijheid van meningsuiting actief

Voor islam zou geen enkele ruimte moeten zijn in Europa. Afvalligen onder de muzelmannen zijn te prijzen voor hun dapperheid richting de doodscultus die zij hebben verlaten. Wij zouden echter niets voor hen moeten betekenen. Ook zij dienen terug te keren naar eigen land.

Oplossing 14. Nederlands wordt als preektaal verplicht en preken worden openbaar uitgezonden. De financiering van kerken en moskeeën wordt volledig transparant.

Nee. Moskeeën dienen te worden gesloten. Verbod op buitenlandse financiëring van buitenlandse initiatieven dient te worden verruimd tot alle mogelijke economische activiteiten en domeinen.

Oplossing 15. Voer een beperkt immigratiebeleid om eerst de integratie-uitdagingen op te lossen

Slecht idee. Je neemt in dit plan de beste mensen van een bepaald buitenlands volk over en beroofd het thuisland zodoende van hun mogelijk om te ontwikkelen. Bovendien is er geen functie of taak die niet door een Nederlander zou kunnen worden gedaan. Voor o.a. handelslieden, ambassadeurs en toeristen moet Nederland wel toegankelijk blijven. Uitgangspunt moet zijn dat ieder verblijf in Nederland tijdelijk is en van een vooraf bepaalde tijdsduur.

Oplossing 16. Alleen publieke taalscholen geven inburgeringsles

Goed idee voor de handelslieden en ambassadeurs die onder punt 15 genoemde voorwaarden in Nederland verblijven.

Oplossing 17. Selectie aan de poort op basis van culturele match en kans op positieve economische bijdrage

De selectie aan de poort zou moeten inhouden: hebben we iets aan uw geld of internationale relaties. Zo niet, dan bent u niet welkom.

Oplossing 18. Stop de subsidie vanuit de overheid voor journalistiek. Laat de markt bepalen.

Ondergetekende is niet volledig tegen NPO. NPO moet zich echter louter richten op sobere informatieve, educatieve en volksverheffende programma’s. Uitbundige spelshows, praatprogramma’s, amusement, reisprogramma’s en sport kunnen prima geprogrammeerd worden op commerciële zenders. Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat lineaire televisie bezig is haar laatste ademtocht uit te blazen.

Oplossing 19. Terugkeer van de aandacht voor de inhoud van het nieuws i.p.v. willen scoren met de vorm

Dit is een algemeenheid. Is er iemand die hier tegen is?

Oplossing 20. Terugbrengen van de balans in de berichtgeving en het tegengaan van polarisatie

De natuur is niet in balans, polarisatie (lees: strijd) hoort bij het leven.

Oplossing 21. Educatie op scholen over kritisch denken, checken van nieuwsbronnen, vinden van alternatieve nieuwsbronnen.

In de basis is dit een goed idee. Ook hier geldt echter dat het weer niet concreet wordt. 

Oplossing 22. Depolitiseren academische instellingen. Toetsing of curriculum politiek dan wel wetenschappelijk gedreven is. Bij constatering politieke drijfveren, sancties opleggen.

Dit is een goed idee. Onze universiteiten worden geteistert door marxistische ideologieën waarbij de kritische theorie van de Frankfurter Schule de boventoon voert. Het is een schadelijke, anti-nationalistische en onwetenschappelijke theorie. Het wordt tijd deze ideologieën te verdrijven.

Oplossing 23. Een up/down voting system zoals je op Reddit hebt toepassen op media. Meer publieksparticipatie. Dit kan zorgen dat goed onderbouwde argumenten boven komen drijven.

Kialo werkt beter dan Reddit. Ondergetekende ziet echter niet in waarom media ook een speelbal moet worden van stemmend publiek.

Oplossing 24. Identiteitspolitiek staat haaks op Hollandse nuchterheid. De media moeten terughoudend te zijn met het faciliteren hiervan.

Welnee, maar ook hier gaat op: de enige identiteitspolitiek die moet worden toegestaan is Nederlandse identiteitspolitiek, of beter gezegd Nederlandse volkspolitiek.

Pagina 43: “Het volkslied bracht een hoop tegenstrijdige emoties naar boven. Enerzijds was er trots. Trots dat zoveel mensen samen, gebonden door eenzelfde lied, allemaal gingen staan en meezongen (neuriën, hummen). Hier en daar werd zelfs een traan gelaten. Anderzijds schaamte; kon dit wel, mocht dit wel? Waarom Amerikaanse toestanden hier? Of zelfs “schaamte over de schaamte”, zoals GeenStijl het beschreef. De tegenstrijdige emoties werden doorkruist door hier en daar een valse noot van de zangeres, wat bij een aantal tot frustraties leidde. Van alle onderwerpen werd hier het meest gepolariseerd op gereageerd (zich vertalend in de hoogste standaarddeviatie in de beoordeling) – van verguizing tot sanctificatie.”

De mislukking van DNL wordt met deze tekst weer duidelijk. Juist omdat een volkslied zingen, bijna overal ter wereld een heel normale gebeurtenis, zoveel schaamte opriep had de avond dus moeten gaan over het wezen van het Nederlanderschap. Eerst dient er vastgesteld te worden wie we als collectief zijn als Nederlanders en welke plaats een individuele Nederlander heeft binnen het volkslichaam.

Ondanks de uiteindelijke mislukking van DNL is het op zich al knap dat zo’n evenement georganiseerd kon worden en plaats heeft kunnen vinden. In de wandelgangen gaat het gerucht dat er op enige wijze een doorstart plaats gaat vinden in een andere vorm en onder een andere naam. Voor De Nederlandse Leeuw is het boek echter gesloten.

Werkelijke oplossingen

Erkenbrand stelt de volgende 24 oplossingen voor ten aanzien van identiteit en immigratie, of gerelateerde onderwerpen:

1. Remigratie door financiële incentieven te bieden.

2. Natalistisch beleid, daar zijn wij het met Nederlandse Leeuw eens (en de AfD die origineel met het idee kwam).

3. Promotie van het gezin als hoeksteen van de samenleving (wederom eens met Nederlandse Leeuw).

4. Acute repatriëring van illegalen, criminelen van buitenlandse komaf, mensen van buitenlandse komaf die zich inzetten voor ondermijning van de Nederlandse natie en mensen die loyaliteit hebben geuit aan een buitenlandse natiestaat of regeringsleider. De laatste drie groepen ongeacht of ze in bezit zijn van een Nederlands paspoort of niet. Dit paspoort zal tevens direct worden ingenomen.

5. Een algehele immigratiestop.

6. Het aanpakken van de pro-globalisme, pro-migratie en pro-multiculturele agenda binnen universiteiten, NGO’s en andere organisaties.

7. Verbieden van buitenlandse financiering voor religieuze, culturele en sociaal-maatschappelijke doeleinden. Niet alleen Saudi-geld voor moskeeën wordt verboden maar ook donaties van George Soros aan o.a. Prodemos en Stichting Democratie & Media (saillant genoeg een van de financiers van het Nederlandse Leeuw-evenement, samen met de ambassade van de VS, Humanity in Action en het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg).

8. Effectieve, onderwijsgerelateerde ontwikkelingshulp om massamigratie te voorkomen. Geen geld in een bodemloze put gooien. Onderwijs op afstand vanuit Nederlandse universiteiten stimuleren zodat overal ter wereld mensen een Nederlands diploma kunnen halen. Met deze nieuwe kennis kunnen zij hun landen zelf opbouwen. Bij acute noodsituaties wordt nabij de getroffen gebieden een internationale bufferzone opgericht waar een vrijhaven van stabiliteit en vrede wordt gevestigd. Opvang van hulpbehoevenden geschied enkel in de eigen regio.

9. Geen toegang tot de verzorgingsstaat, bijstand, het verkrijgen van een paspoort of stemrecht voor nieuwkomers.

10. Het aanpakken van verzuim en corruptie binnen politie jegens minderheden, alsmede het aanpakken van het zachte en selectieve beleid van het justitiële systeem.

11. Het Nederlanderschap behoort enkel toe aan mensen die via een historische ontwikkeling en bloedband redelijkerwijs beschouwd kunnen worden als behorend tot de Nederlandse natie. Jus sanguinis wordt de doorslaggevende factor in het bepalen van iemands nationaliteit.

12. Voor o.a. handelslieden, ambassadeurs en toeristen moet Nederland wel toegankelijk blijven. Uitgangspunt moet zijn dat ieder verblijf van een buitenlander in Nederland tijdelijk is en van een vooraf bepaalde tijdsduur. Zij worden gehuisvest in daartoe specifiek bestemde wijken.

13. Nationaal recht komt weer boven internationaal recht te staan. Volkssoevereiniteit wordt weer opgenomen in de grondwet.

14. Vrijheid van godsdienst geldt enkel voor een gegermaniseerd christendom van apostolische aard, germaans heidendom, Ásatrú, ariosofie, zoroastrianisme, boeddhisme en vedisme. Voor een religieus-spirituele impuls kan eventueel toegewerkt worden naar een perennialistische Indo-Europese religie. Alle andere religies, zijnde hier niet genoemd, worden verboden.

15. Buitenlandse bedrijven die zich vestigen in Nederland worden verplicht een volledig Nederlands bestuur aan te stellen.

16. Nederland treed uit alle supranationale organisaties die bevoegdheden hebben om zich te mengen in interne aangelegenheden via wetten of verdragen. In plaats daarvan wordt gestreefd naar Europese en internationale samenwerking binnen een Europese en internationale familie van natiestaten.

17. Nederland stapt uit de Euro en neemt de gulden weer aan als officiële valuta. Cryptocurrency worden eveneens toegestaan als betaalmiddel.

18. Onderwijs zal een belangrijke rol moeten gaan spelen in het kweken van karakter, saamhorigheid, identiteitsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel richting Nederland. Curricula worden hierop aangepast.

19. Enige vorm van onroerend goed mag enkel in bezit zijn van Nederlanders. Zij gebruiken dit bezit om te wonen, te recreëren of het onroerend goed te gebruiken voor het ontplooien van economische activiteiten. Onroerend goed mag niet worden gebruikt ter speculatie of om er op enige inactieve wijze rijk van te worden.

20. Enkel man en vrouw kunnen met elkaar in het huwelijk treden.

21. Nederland heeft reeds een maakindustrie gericht op nichemarkten. De (zware) massaindustrie die vele duizenden mensen jarenlang van werk heeft kunnen voorzien is verdwenen. Dit proces moet teruggedraaid worden.

22. De Nederlandse bevolking wordt aangemoedigd om Nederlandse producten aan te schaffen en Nederlandse diensten af te nemen.

23. Kunst en cultuurbeleid dient ter promotie van de Nederlandse traditie en haar kunstzinnige en culturele uitingsvormen.

24. Het politieke stelsel wordt grondig hervormd:

– Nederland krijgt een constitutioneel hof die waakt over een herschreven grondwet.

– Het land kent een Eerste en Tweede Kamer die het domein blijft van politiek. Voor de Staten-Generaal wordt echter teruggegrepen op het idee van individuen die een lijstverbinding aangaan i.p.v. dat de Staten-Generaal het domein blijft van politieke partijen en hun partijspelletjes.

– Er wordt overgegaan tot de vorming van een corporatistisch Volksconcilie waar verschillende belangengroepen hun gezamenlijke beroepsgroepen vertegenwoordigen, bijvoorbeeld: de zorgsector, het onderwijs, scheepvaart & haven, politie, krijgsmacht, technici, bouwmedewerkers en financiële sector.

– De Provinciale Staten worden afgeschaft.

– De Nederlandse politiek wordt gedecentraliseerd: waterschappen en gemeenteraden, de oerkiemen van ons nationale politieke bestel, worden van groot belang gemaakt voor burgerinspraak van onderop.

Isengrim

1 COMMENT

  1. Ik ging stuk toen ik Reddit las.

    Het valt mij bij punt 14 op dat DNL alle geloven gelijk behandelt. Dit is een karaktereigenschap die ik vaker zie bij dit soort groeperingen. Als je met een atheïstische blik naar religie kijkt, dan zal je tot de conclusie komen dat een geloof een collectie van ideeën en verhalen is die gelegitimeerd wordt door een bovennatuurlijk element. DNL laat duidelijk merken dat zij niet geloven dat alle ideeën op gelijke voet staan. Zij maken duidelijk dat er goede en slechte ideeën zijn. Dit betekent dus dat alle religiën volgens hun niet gelijk zijn. Daarom is er ook geen oproep van DNL om ex-christenen of ex-heidenen een platform te geven, enkel moslims zouden zoiets nodig hebben. Vanuit een theïstische blik is het vanzelfsprekend waarom niet alle religiën hetzelfde zijn.

    Ik vind het hele DNL programma hopeloos naïef, maar DNL had inderdaad goed kunnen dienen om mensen een nieuwe gezondere manier van denken te laten zien.

Comments are closed.