De erfenis van het westerse kolonialisme

0
843

Ondanks het feit dat de anti-koloniale beweging terrein wint, is nog niet duidelijk waar hun strijd op gericht is. Vaak vallen deze activisten het kolonialisme aan zonder daarvoor een gegronde reden aan te geven. Gewoonlijk halen zij gruweldaden aan zoals het bloedbad van Banda of bespreken zij het tirannieke bewind van Koning Leopold II van België, maar dergelijke voorvallen kunnen zich ook voordoen in landen die geen kolonie meer vormen. Zo hebben Nigeria en Oeganda na de onafhankelijkheid tirannie gekend onder leiders als Sani Abacha en Idi Amin.

De anti-koloniale activisten eraan herinneren dat postkoloniale leiders wreder kunnen zijn dan hun koloniale voorgangers is echter een verliezende strategie, omdat zij niet geïnteresseerd zijn in de waarheid. Anti-kolonialisme is een politieke truc om blanken te onderwerpen aan de hebzuchtige eisen van activisten door het cultiveren van schuldgevoelens over het Westerse imperialisme. Het is duidelijk dat imperialisme duur is en vaak onderdrukkend, maar het opleggen van westerse heerschappij heeft in verschillende landen gunstige resultaten opgeleverd.

In India bijvoorbeeld schaften de Britten de slavernij af en daarnaast de weduweverbranding, het gebruik om de weduwe levend te verbranden samen met haar overleden echtgenoot. Nederland heeft de weduweverbranding afgeschaft in Nederlands Indië. Ook vergeten wordt de rol van missionarissen in het verzet tegen mensenoffers in koloniaal India en elders. En ondanks alle felle kritiek op het Westerse kolonialisme is de waarheid dat de Europese mogendheden in veel gevallen autocratische regimes hebben vervangen door meer democratische regeringen. Na de nederlaag van de Asante door het Britse Rijk in 1874 werd in het Verdrag van Fomena de afschaffing van mensenoffers vastgelegd, werd de slavernij in de Goudkust verboden en werd de onafhankelijkheid van de zijrivieren erkend. Raymond Kelly beweert dat als de Britten in de jaren 1900 niet hadden ingegrepen, de Dinka door de Nuer zouden zijn weggevaagd.

Het staat critici vrij te wijzen op de tekortkomingen van het Westerse kolonialisme, maar volgens William Easterly en Ross Levine in hun artikel “The European Origins of Development” wegen de voordelen van het kolonialisme over het geheel genomen op tegen de kosten. Bovendien beweren Feyrer en Sacerdote (2006) dat het aantal jaren dat een land als kolonie is doorgebracht, positief gecorreleerd is met de huidige inkomens. Vergeet niet dat West-Europa al meer dan 500 jaar een voortrekkersrol speelt op het gebied van ontwikkeling; relatief achtergebleven landen zouden dus hebben geprofiteerd van de institutionele capaciteiten van de Europeanen.

Daron Acemoglu, James Robinson en Simon Johnson stellen echter in een baanbrekend artikel uit 2002 dat gekoloniseerde regio’s die in 1500 relatief rijk, vandaag de dag relatief arm zijn ten opzichte van het Westen. Hoewel het artikel invloedrijk blijft, hebben critici de bevindingen verkeerd geïnterpreteerd. Het argument is dat de Europeanen in regio’s waar het milieu onherbergzaam was, exploitatieve instellingen hebben opgericht om op korte termijn winst te maken. Hoewel de auteurs geen ongelijk hebben, bevestigt hun conclusie in meer algemene zin het verloop van hulpbronnen exploitatie. De economische literatuur suggereert dat een overvloed aan hulpbronnen innovatie niet stimuleert. Landen die rijk zijn aan hulpbronnen hebben verschillende mogelijkheden om geld te verdienen, dus worden ze niet onder druk gezet om te innoveren, waardoor het vermarkten van hun activa een goedkoper alternatief zou kunnen zijn. Meer hulpbronnen kan ook een perverse stimulans zijn voor de politieke klasse om zich bezig te houden met rent-seeking activiteiten.

Het is duidelijk dat de landen waarvan is vastgesteld dat zij relatief armer worden, rijk zijn aan hulpbronnen, zodat men kan veronderstellen dat, als kolonisten in Noord-Amerika een overschot aan goud en zilver hadden ontdekt, zij misschien niet gemotiveerd zouden zijn geweest om instellingen van hoge kwaliteit op te richten. Een ander bezwaar tegen deze stelling is dat “relatieve armoede” een slechte maatstaf is voor ontwikkeling. In verhouding tot Amerika is Mexico armer, maar objectief gezien liggen de inkomens nu hoger dan in 1500. Bovendien beschikten de Azteekse en Inca-rijken vóór het kolonialisme reeds over instellingen voor de winning van delfstoffen, en voortgaan op deze weg zou armoede in plaats van rijkdom veroorzaken. De neiging om het scheppen van rijkdom te zien als een nulsomspel is de norm in de geschiedenis, en zoals de economische pioniers Joel Mokyr en Deirdre McCloskey in talloze boeken en artikelen uitleggen, versnelde de economische groei in het Westen nadat zij het wereldbeeld van mercantilisme hadden losgelaten.

Joel Mokyr meent ook dat deze revolutionaire verandering in de manier waarop mensen economische relaties zagen, het succes van de Noord-Amerikaanse kolonies verklaart:

“The economic success of the North American colonies (in contrast with those South of the Rio Grande) was due not just to the importation of institutions from their European counterparts in areas in which Europeans could settle but from the British-inspired Enlightenment principles that supported them. The American constitution differed a great deal from the British system and diverged further away from it in the decades after independence. What it owed to its western European roots was not only institutional adaptability and the ideas of secure property rights and the rule of law, but the deeper Enlightenment notions of economic freedom, the importance of maximum mobility of goods and factors within an economy, and the desirability of equal access and competition. The economic success of areas in the new world was in part determined by the degree to which Enlightenment principles had penetrated the mother country and in part by the ability of the mother countries to transfer them to their new world offshoots.”

In tegenstelling tot critici die de gevolgen van het kolonialisme hekelen, blijkt uit onderzoek dat hoe langer voormalige koloniale bureaucraten na de onafhankelijkheid van een land beschikbaar waren om Afrikaanse ambtenaren te begeleiden, hoe effectiever de regering van dat land was. Instellingen die door de Europeanen in Afrika werden opgericht, waren voor de plaatselijke bevolking vreemd; om deze instellingen tot nut te maken, moesten de Europeanen kennis overdragen aan de plaatselijke bevolking; daarom resulteerde een langere duur van het koloniale bewind in bekwame bureaucratieën die werden bemand door bekwame plaatselijke bevolking.

Tenslotte mogen we nooit de fenomenale rol vergeten die missionarissen speelden in het verzekeren dat koloniale besturen openbare diensten van hoge kwaliteit leverden in de ontwikkelingslanden. Zoals Robert Woodberry en Timothy Shah vertellen in het artikel “The Pioneering Protestants”, waren missionarissen van groot belang om gemarginaliseerde groepen toegang te geven tot onderwijs:

“Protestant missionaries lobbied so effectively that, for instance, British-run India had government-funded schools by 1813, twenty years before England did. Moreover, because the souls of all humans had equal value in the spiritual economy of the missionaries, they often provided the only formal education open to women and marginalized groups such as slaves, blacks in South Africa, or members of “untouchable” castes in India.”

Daarnaast schreef Emory Ross in een klassiek artikel over de invloed van het Christendom in Afrika:

“Christian missions have been almost everywhere the introducer of western medical, surgical, and public health methods, and the pioneer trainer of Africans in these skills.”

Het bewijsmateriaal dat in dit stuk wordt onderzocht, suggereert niet dat wij moeten terugkeren tot het kolonialisme, maar eerder dat het westerse kolonialisme een onpartijdige beoordeling vereist. Bovendien hebben tegenstanders van de antikoloniale school er geen bezwaar tegen dat activisten terugkomen op gruwelen uit het verleden; maar als zij dat doen, moeten zij duidelijk aangeven welke waarden de beweging aanhangt. Waarnemers weten dat zij tegen het Westerse imperialisme in de derde wereld zijn, maar moeten wij aannemen dat zij het pre-koloniale imperialisme van de derde wereld en zijn regressieve kenmerken onderschrijven? Anti-Westerse sentimenten zijn populair, hoewel het op basis van het bewijsmateriaal duidelijk is dat het westerse kolonialisme progressieve kenmerken had, en gemiddeld superieur bestuur vertegenwoordigde in vergelijking met pre-koloniale imperia.

Dit artikel is een vertaling van ‘The Legacy of Western Colonialism‘ door auteur Lipton Matthews, verschenen op counter-currents.com